نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت شهر بوشهر

سیده فاطمه مرتضوی؛ راضیه باقرزاده؛ علی حمیدی

دوره 15، شماره 4 ، آبان 1397، ، صفحه 175-181

https://doi.org/10.22122/him.v15i4.3556

چکیده
  مقدمه: مادران، یکی از گروه‎هایی هستند که توجه به نیازهای اطلاعات سلامتشان از اهمیت زیادی برخوردار است؛ چرا که آن‌ها مسؤولیت پرورش نسل آینده را بر عهده دارند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین نیازهای اطلاعات سلامت مادران کودکان کمتر از دو سال مراجعه‌کننده به مراکز جامع سلامت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر