همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت

فاطمه پرچمی‌ پور؛ حمزه علی نورمحمدی؛ سعید اسدی

دوره 16، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 95-101

https://doi.org/10.22122/him.v16i2.3819

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت حوزه سلامت و سیاست‌های در نظر گرفته شده برای این حوزه در نقشه جامع علمی سلامت، پژوهش حاضر با هدف تعیین همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت طراحی و اجرا شد.روش بررسی: برای تحلیل اطلاعات این مطالعه مروری، از تحلیل هم‌رخدادی واژگان و تحلیل شبکه‌های اجتماعی استفاده گردید. جامعه تحقیق، کلیه تولیدات ...  بیشتر