ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات در سال 1398

مرضیه مروتی؛ امیرحسین صدیقی

دوره 16، شماره 6 ، اسفند 1398، ، صفحه 308-313

https://doi.org/10.22122/him.v16i6.4037

چکیده
  مقدمه: وبگاه زمانی کارامد است و می‌تواند در پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی کاربران موفق عمل نماید که معماری اطلاعات آن مطلوب باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز از منظر معماری اطلاعات انجام گردید..روش بررسی: این مطالعه با رویکرد توصیفی، وبگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز را مورد بررسی قرار داد. جمع‌‌آوری و تحلیل ...  بیشتر