بررسی تطبیقی سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری مجلات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بر اساس مؤلفه‌های کاربردپذیری

امیرمحمد مظفری وانانی؛ رسول نوری؛ اکبر حسن‌زاده؛ علیرضا رحیمی

دوره 17، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 14-20

https://doi.org/10.22122/him.v17i1.4061

چکیده
  مقدمه: به دلیل توسعه کاربردپذیری سامانه‌های مدیریت نشریات ادواری دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور که از پرمخاطب‌ترین سامانه‌های دانشگاهی به شمار می‌روند و همچنین، عدم وجود مطالعات مرتبط، پژوهش حاضر با هدف تعیین هشت مؤلفه کاربردپذیری سیستم‌ها و مقایسه سامانه‌ها در این حوزه انجام شد.روش بررسی:‌ جامعه این مطالعه توصیفی- پیمایشی را ...  بیشتر