محاسبه بهای تمام ‌شده فرایند درمان تومور Wilms کودکان در بیمارستان شهید صدوقی یزد

محمدرضا حاجی‌قاسمی؛ مهدیه اژدری؛ اعظم هاشمی؛ علیرضا جناب‌زاده

دوره 17، شماره 5 ، دی 1399، ، صفحه 227-233

https://doi.org/10.22122/him.v17i5.4126

چکیده
  مقدمه: درمان تومور Wilms به عنوان شایع‌ترین تومور بدخیم کلیه در سنین کودکی، بار اقتصادی بالایی بر جامعه تحمیل می‌کند. از این‌رو، هدف از انجام پژوهش حاضر، محاسبه بهای تمام‌ شده فرایند درمان تومور Wilms کودکان با استفاده از مدل بهایابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا TDABC (Time-Driven Activity-based Costing) بود.روش بررسی: این مطالعه با روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ به پیاده‌سازی ...  بیشتر