کاربرد واقعیت ‌افزوده در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

ملیحه دلیلی ‌صالح؛ مریم سلامی؛ فرامرز سهیلی؛ ثریا ضیائی

دوره 18، شماره 1 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 39-47

https://doi.org/10.22122/him.v18i1.4279

چکیده
  مقدمه: تاکنون فن‌آوری‌های زیادی به جهان کتابخانه‌ها وارد شده‌اند و برای کتابداران ضروری است تا بدانند چگونه این ابزارها را برای ارتقای بیشتر خدمات کتابخانه استفاده نمایند. هدف از انجام پژوهش حاضر، استخراج مؤلفه‌های فن‌آوری واقعیت‌ افزوده جهت استفاده مؤثر در کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و ارایه مدلی جهت توسعه کارایی ...  بیشتر