یکپارچه‌سازی محتوا و خدمات در سیستم‌های نرم‌افزاری کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران: گامی مهم در استفاده اقتصادی از دانش موجود

مهدی علیپور حافظی

دوره 9، شماره 2 ، خرداد و تیر 1391

چکیده
   مقدمه. دستیابی مستقیم و سریع به اطلاعات از جمله نیازمندی­های اصلی کاربران اطلاعات در دنیای فنآورانه جدید است. امروزه، دیگر کاربران اطلاعات، به­ویژه اطلاعات روز پزشکی و سلامت که روزآمدی و دسترسی سریع به محتوای آن جزو ضروریات است، فرصت کافی برای جستجو و دستیابی به اطلاعات ندارند. از این رو، پژوهش حاضر اقدام به تعیین راهکارهایی به ...  بیشتر