ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مهدی محمدی؛ امین باقری

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  مقدمه: از جمله مهارت‌ها و توانمندی‌های ضروری مدیران در جامعه‌ی دانش بنیان، مهارت‌های مدیریت دانش فردی است. هدف از مطالعه‌ی حاضر، ارزیابی مدیریت دانش فردی مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد بوده است. روش بررسی: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه‌ی آماری شامل کلیه‌ی مدیران آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری و مالی و مدیران گروه ...  بیشتر