ا

 • احمد زاده، فروزنده بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1377 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 33-36]

 • ارجمندی، فریبا بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-4]

 • اسمعیلی خطیر، آرزو برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن در سال 1381 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • اعتماد، شهره بررسی آگاهی مدیران بسمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • امامی قهفرخی، اختر rray بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 1382-1381 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • انصاری، مریم نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل: یک مطالعه کیفی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 37-43]

ب

 • بابایی، آرزو بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

 • بختیار نصر ابادی، حسنعلی rray بررسی کاربرد اصول موثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 1382-1381 [دوره 1، شماره 2، 1383]

پ

 • پاپی، احمد بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 5-9]

 • پاپی، احمد بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 2، 1383]

ت

 • توکلی، رحمت الله بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

 • توکلی، ناهید بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

ج

 • جباری، فرحناز بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان براساس تئوری هرزبرگ [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 15-20]

 • جعفری، سید ابراهیم بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان براساس تئوری هرزبرگ [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 15-20]

 • جمشیدی، احمد بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-4]

ح

 • حبیبی، احسان الله بررسی آگاهی مدیران بسمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • حصاری، علی برآورد تاثیر مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی امید به زندگی در بدو تولد و بار اقتصادی ناشی از آن در سال 1381 [دوره 1، شماره 2، 1383]

خ

 • خلیلی، رویا بررسی آگاهی مدیران بسمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

د

 • دهقان، آزاده بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • دهقان، رضا توسعه سلامت الکترونیکی: ضرورتی استراتژیک برای نظام مراقبت سلامت [دوره 1، شماره 2، 1383]

ذ

 • ذوالفقاری، بهزاد بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 2، 1383]

ر

 • رئیسی، احمدرضا بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-4]

 • رئیسی، مهدی بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

 • رجایی پور، سعید بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان براساس تئوری هرزبرگ [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 15-20]

ز

 • زحمتکش، مریم بررسی آگاهی مدیران بسمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه مدیریت بحران بروز آتش سوزی در بیمارستان در سال 83-1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

ش

 • شمس، اسدالله ارزشیابی و مقایسه دانش ئ نگرش دانشجویان ترم اول و آخر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نسبت به خدمات جامعه نگر در علوم پزشکی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 44-48]

 • شیرانی بیدآبادی، ناهید بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

ص

 • صلواتی، فرشته بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

ع

 • عجمی، سیما بررسی روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381 و ارائه الگوی مناسب [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 21-27]

 • عزتی، پروانه بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • عسگری، غلامرضا بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • عسگری، هدایت الله بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-4]

ف

 • فرهمند، فریبا بررسی وضعیت واحد پذیرش بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز 1380 [دوره 1، شماره 2، 1383]

ق

 • قربانی، وحیده توسعه سلامت الکترونیکی: ضرورتی استراتژیک برای نظام مراقبت سلامت [دوره 1، شماره 2، 1383]

ک

 • کاظمی، زهرا بررسی رفتاری اطلاع یابی استادان، دستیاران و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی اهواز [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • کلاهدوزان، اکبر بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 5-9]

 • کلاهدوزان، اکبر بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • کلباسی، محمد علی بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 5-9]

گ

 • گل محمدی، فرید بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

م

 • مجیری، شهین بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 5-9]

 • مصدق راد، علی محمد ارزیابی میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بستری بیمارستان رازی قزوین (1380) [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 28-32]

 • مصدق راد، علی محمد بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • معینی، منصوره بررسی توزیع فراوانی عدم رعایت اصول نگارشی فارسی در پایان نامه های کارشناسی ارشد ناپیوسته و دکترای دانشکده های پزشکی و داروسازی در سال 79-1378 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • میرزایی، عبدالله بررسی مقایسه ای درصد فراوانی ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه بیمارستان آموزشی، خصوصی، تامین اجتماعی در شش ماهه اول 1381 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 10-14]

ی

 • یار محمدیان، محمد حسین بررسی مقایسه ای رضایت شغلی کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دانشگاه اصفهان و عوامل موثر بر آن [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 5-9]

 • یار محمدیان، محمد حسین نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل: یک مطالعه کیفی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 37-43]

 • یارمحمدیان، محمد حسین بررسی نیاز مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان اصفهان به آموزش اصول و مهارتهای مدیریت 1380 [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 1-4]

 • یارمحمدیان، محمد حسین بررسی رابطه بین ویژگی های فرهنگ سازمانی و سبک رهبری مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382 [دوره 1، شماره 2، 1383]

 • یوسفی، علیرضا نیازسنجی مدیران بیمارستان از طریق فن تحلیل شغل: یک مطالعه کیفی [دوره 1، شماره 1، 1383، صفحه 37-43]