ا

 • احتشامی، اصغر ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • اخلاقی، فائزه میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • اسدی، فرخنده وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون‌شناسی در آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • اعتمادی، آرش روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • افشار، مینا میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • اقبال، فرزانه کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • امین پور، فرزانه مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

ب

 • بابایی، فاطمه میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • باقری، معصومه بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • بالاغفاری، آزیتا بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

ح

 • حسام، سمیه ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • حق پرست، علی Asghar طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی) [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • حیدری، محبوبه مقایسه برونداد پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

خ

 • خادملو، محمد بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • خوش کلام، معصومه مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران [دوره 6، شماره 1، 1388]

د

 • دانش، فرشید میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • دانش، فرشید میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • دهنویی، رضا تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 2، 1388]

ر

 • رئیسی، احمد Reza ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • رئیسی، پوران میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • رئیسی، پوران ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • راهداری، علی مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • رحیمی، علیرضا میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • رستمی، فرشته بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • رستمیان، علیرضا طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی) [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • رضازاده، اسماعیل طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی) [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • رضایی هاچه سو، پیمان مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران [دوره 6، شماره 1، 1388]

ز

 • زارع فضل الهی، زهرا مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران [دوره 6، شماره 1، 1388]

س

 • سقائیان نژاد اصفهانی، سکینه ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • سیادت، سید علی کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

ش

 • شهرابی، افسانه بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • شیخ طاهری، عباس اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان‌های آموزشی کاشان [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • شیروانی، علیرضا میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

ص

 • صفدریان، علی میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • صیامیان، حسن بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

ع

 • عبدالمجید، امیر Hussein میزان استنادات و مشارکت گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در علوم پزشکی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • عبدالمجید، امیرحسین میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح های تحقیقاتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • علوی، آزاده میزان حاکمیت فرآیندهای مدیریت دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • علیگلبندی، کبری بررسی نگرش، مهارت و عملکرد اعضای هیأت علمی در مورد کاربرد رایانه و اینترنت در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی مازندران [دوره 6، شماره 2، 1388]

ف

 • فتوحی، اکبر روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • فرجی خیاوی، فرزاد تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • فردوسی، مسعود تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • فرزندی پور، مهرداد اخذ رضایت‌نامه معالجه و عمل جراحی: صلاحیت بیماران و عملکرد واحد پذیرش بیمارستان‌های آموزشی کاشان [دوره 6، شماره 2، 1388]

ق

 • قانع، محمد رضا میزان همبستگی خود – استنادی با ضریب تأثیر مجله‌های علمی حوزه‌ی علوم پزشکی در گزارش‌های استنادی نشریات فارسی [دوره 6، شماره 1، 1388]

ک

 • کاظمی، سید موسی میزان ‌اجرای دستورالعمل‌های کد گذاری صدمات، سوختگی‌ها و مسمومیت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهیدبهشتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • کبریائی‌زاده، عباس روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • کبیرزاده، آذر طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی) [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • کریمی، افسانه مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • کریمی، سعید ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت [دوره 6، شماره 2، 1388]

ل

 • لطف نژاد افشار، هادی مطالعه تطبیقی نظام ملی ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزی و ایران [دوره 6، شماره 1، 1388]

م

 • محسنی ساروی، بنیامین طراحی فرم درخواست انتقال خون و فرآورده‌های آن (نگاهی به یک ضرورت ملی) [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • محمدپور، علی مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • مستانه، زهرا وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون‌شناسی در آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • مسگرپور، بیتا روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • مقدسی، حمید وضعیت سیستم ثبت اطلاعات خون‌شناسی در آزمایشگاه‌های بیمارستان‌های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • مهدی پور، یوسف مقایسه استانداردهای آموزش بیمار و خانواده وزارت بهداشت ایران با کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی – درمانی آمریکا [دوره 6، شماره 2، 1388]

ن

 • نصیری‌ پور، امیر Ashkan ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (2000 :9001 ISO) در بیمارستان‌های سازمان تأمین اجتماعی استان تهران [دوره 6، شماره 2، 1388]

و

 • وطنخواه، سودابه تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 2، 1388]

ی

 • یارمحمدیان، محمد Hosein ارزیابی سطح تکامل نظام اطلاعات سلامت شهرستان بر اساس راهنمای سازمان جهانی سلامت [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • یارمحمدیان، محمد Hosein تعیین میزان و قابلیت بهره گیری از نتایج طرحهای تحقیقاتی حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ارائه راهکار [دوره 6، شماره 2، 1388]

 • یارمحمدیان، محمد حسین کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم اطلاعاتی پروفرما در ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 6، شماره 1، 1388]

 • یونسیان، مسعود روند تحقیقات علوم دارویی در ایران در مقایسه با کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی: یک مطالعه علم‌سنجی [دوره 6، شماره 2، 1388]