آ

 • آخشیک، سمیه سادات الگوی تعالی سازمانی و سنجش کیفیت مدیریت فن‌آوری اطلاعات در کتابخانه‌های علوم پزشکی: بررسی موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • آذربایجانی، کریم عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • آذری‌پور ماسوله، حسن مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • آقابابا، سارا ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • آقارحیمی، زهرا روش مطالعه‌ی موردی و کاربردهای آن در تحقیقات حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • آقارحیمی، زهرا صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

ا

 • ابراهیمی، سعیده وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997 [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • ابراهیمی، کمال مقایسه‌ی وضعیت نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • ابزری، مهدی رابطه‌ی بین فرهنگ شبکه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • ابزری، مهدی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • ابوالحسنی، حسن نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت‌ها [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • احتشامی، اصغر ارزیابی کارآمدی اطلاعات مدارک پزشکی بیماران مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان توسط کاربران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • احمدی، سید علی اکبر مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • احمدی، مریم ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • احمدی، مریم بررسی میزان دقت و صحت داده‌‌های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • اختر دانش، غزاله فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • اسدیان، ندا شناسایی مجلات الکترونیک هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی موضوعی بهداشت محیط و مقایسه‌ی آن‌ها با مجلات نمایه شده در پایگاه ISI [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • اسکروچی، رقیه نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت‌ها [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • اسلامی، مهدی روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس‌گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • اسماعیلی قیوم آبادی، مریم مطالعه‌‌ی تطبیقی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و اراِیه‌ی راهکار مناسب برای ایران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • اطرج، زهرا رتبه‌بندی وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • افشار، مینا نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • اکبری، فیض اله رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • اکرمی ابرقوئی، صفیه پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی موضوعی پزشکی بالینی: با تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته‌ای این حوزه در مقالات ISI [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • امین پور، فرزانه رتبه‌بندی وب سایت‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی تیپ یک ایران [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • امین پور، فرزانه آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • امینی، فاطمه فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • انصاری، مریم تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • ایروانی، هورسانا رابطه‌ی بین فرهنگ شبکه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1389]

ب

 • باطنی، سید محمد رضا میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • باقریان فرح آبادی، ابراهیم ثبت داده در گواهی پزشکی فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • باهنر، احمد مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • بختیار نصرآبادی، حسنعلی نوآوری اداری و تکنیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • برآبادی، مریم ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • براتی مارنانی، احمد آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • برومند، محمدعلی شناسایی مجلات الکترونیک هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی موضوعی بهداشت محیط و مقایسه‌ی آن‌ها با مجلات نمایه شده در پایگاه ISI [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • بهادرانی، مهناز آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • بهرامی، سوسن آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • بهرامی، سوسن رابطه‌ی سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • بهرامی، سوسن نوآوری اداری و تکنیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

پ

 • پوررضا، ابوالقاسم رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • پورریاحی، حبیبه بررسی رابطه‌ی بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنج‌گانه‌ی قدرت مدیران در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • پورمیری، منصوره عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • پیروزان فر، سمیرا موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان [دوره 7، شماره 4، 1389]

ت

 • تذهیبی، مهدی رضایت شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • تسبیحی، غلامحسین مقایسه‌ی وضعیت نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • توسلی، الهه آگاهی و نگرش روستاییان شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • توفیقی، شهرام ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • توفیقی، شهرام رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • توکلی، ناهید ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • توکلی، ناهید مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • توکلی، ناهید طراحی پرونده‌ی مصدومان حوادث غیر مترقبه، گامی به سوی مدیریت بحران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • توکلی، ناهید فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • توکلی زاده راوری، محمد خوشه‌بندی‌‌ مبتنی بر مدرک ‌‌ـ اصطلاح: هم‌جواری موضوعات روان‌شناسی ازدواج در ادبیات زیست پزشکی در دوره‌های زمانی «1999- 1990» و «2008- 2000» [دوره 7، شماره 2، 1389]

ج

 • جمشیدیان، منصوره شناسایی مجلات الکترونیک هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی موضوعی بهداشت محیط و مقایسه‌ی آن‌ها با مجلات نمایه شده در پایگاه ISI [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • جنتی‌فرد، فرشته روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس‌گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • جهانبخش، مریم بررسی میزان آگاهی کد‌گذاران از قواعد و اصول کد‌گذاری تشخیص‌ها و اقدامات پزشکی در بیمارستان‌های شهر اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • جهانبخش، مریم طراحی حداقل مجموعه‌ی داده‌‌های دیابت شیرین: مبنای شاخص‌های اثربخشی مدیریت دیابت [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • جهانبخش، مریم طراحی پرونده‌ی مصدومان حوادث غیر مترقبه، گامی به سوی مدیریت بحران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • جوادی، مرضیه بررسی رابطه‌‌‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • جوادی، مرضیه رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌‌‌های منتخب شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • جوکار، عبدالرسول وضعیت انتشارات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بر مبنای شاخص‌های کمی و کیفی علم‌سنجی در سال‌های 2006-1997 [دوره 7، شماره 3، 1389]

چ

 • چنگیز، نفیسه رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1389]

ح

 • حاجوی، اباذر میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • حبیبی، شفیع مقایسه‌ی وضعیت نیروی انسانی، مجموعه، فضا و بودجه‌ی کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • حبیبی، شفیع ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • حداد پور، عباس طراحی پرونده‌ی مصدومان حوادث غیر مترقبه، گامی به سوی مدیریت بحران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • حریرچیان، شهید سید مهران آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • حسن‌زاده، محمد توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری؛ رهیافت شاخص های علم سنجی [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • حسینی، اعظم السادات طراحی حداقل مجموعه‌ی داده‌‌های دیابت شیرین: مبنای شاخص‌های اثربخشی مدیریت دیابت [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • حسینی، سحر فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • حسینی، سید محسن میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • حسینی، سید محسن فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • حسینی، سید مصطفی رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • حسینی نسب، داود ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره‌های اخذ گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر) از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • حقانی، حمید میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • حقیقت، مریم واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی: ارزیابی مورد بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • حکیمی، زهرا آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • حیاتی آب‌باریک، هادی روش مطالعه‌ی موردی و کاربردهای آن در تحقیقات حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • حیدری، سمانه رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • حیدری، غلامرضا مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

خ

 • خدیوی، رضا آگاهی و نگرش روستاییان شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • خسروی، احسان مقایسه‌ی رویه ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان با قائم (عج) مشهد [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • خوروش، فریبرز بررسی میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی – درمانی الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با میانگین تعرفه‌ی خدمات [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • خوشکام، معصومه ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • خیام باشی، عبدالمجید کنترل آماری فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

د

 • دانش، فرشید بررسی میزان همکاری گروهی محققان در تولید مقالات ارائه شده در همایش های سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • درگاهی، حسین ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • دستغیب، مونا تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • دهنویه، رضا معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه [دوره 7، شماره 2، 1389]

ر

 • رئیسی، احمدرضا مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • رئیسی، احمدرضا رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌‌‌های منتخب شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رئیسی، احمدرضا ارزیابی کارآمدی اطلاعات مدارک پزشکی بیماران مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان توسط کاربران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رِئیسی، احمد رضا بررسی رابطه‌‌‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • ربیعی، کتایون مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • ربیعی، کتایون مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رجالیان، فرزانه واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی: ارزیابی مورد بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رجالیان، فرزانه مراجعین به بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان در خصوص عوامل مؤثر بر میزان تحقق نظام ارجاع چه می گویند؟ [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رجایی‌پور، سعید نوآوری اداری و تکنیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رجبی، زهرا شناسایی مجلات الکترونیک هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی موضوعی بهداشت محیط و مقایسه‌ی آن‌ها با مجلات نمایه شده در پایگاه ISI [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رشیدیان، آرش معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • رضائیان، محسن بررسی یک دهه سهم ایران در تحقیقات علوم پزشکی دنیا: تجزیه و تحلیل مقالات PubMed در فاصله سال های 1376 تا 1385 [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • رضاپور، حسین روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس‌گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رضایتمند، محمدرضا بررسی علل کسورات صورتحساب‌های بیمه‌ای و ارایه‌ی راهکارهای پیشنهادی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • رضایی هاچه سو، پیمان مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • رضایی هاچه سو، پیمان ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • رنگرز جدی، فاطمه بررسی میزان دقت و صحت داده‌‌های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • روزبهانی، رضا مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

ز

 • زارعی، الهام شناسایی مجلات الکترونیک هسته‌ی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه‌ی موضوعی بهداشت محیط و مقایسه‌ی آن‌ها با مجلات نمایه شده در پایگاه ISI [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • زارعی شمس آبادی، فهیمه بررسی رابطه‌ی شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در کارکنان حوزه‌ی ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • زردویی گل عنبری، شیرین رضایت شغلی در کارکنان بخش مدارک پزشکی مراکز آموزشی درمانی استان کرمانشاه [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • زرفشانی، سونیا مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • زمانی کیاسری، عالیه ثبت داده در گواهی پزشکی فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • زیبایی، نجمه فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط [دوره 7، شماره 4، 1389]

س

 • ستاری، رضوان کاربرد مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • ستوده، هاجر رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • سجادی، زینب میزان آگاهی بیماران از منشور حقوق بیمار [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • سعادت، رسول چگونگی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و موجودیت پیوندهای فراسازمانی آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • سعیدفر، سعیده بررسی علل کسورات صورتحساب‌های بیمه‌ای و ارایه‌ی راهکارهای پیشنهادی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • سقائیان‌نژاد اصفهانی، سکینه مطالعه‌‌ی تطبیقی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و اراِیه‌ی راهکار مناسب برای ایران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • سقائیان نژاد اصفهانی، سکینه مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • سقاییان‌نژاد اصفهانی، سکینه بررسی میزان آگاهی کد‌گذاران از قواعد و اصول کد‌گذاری تشخیص‌ها و اقدامات پزشکی در بیمارستان‌های شهر اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • سقاییان نژاد اصفهانی، سکینه رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌‌‌های منتخب شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • سلیمانیان، ملیحه آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • سمنانی، فاطمه شش سیگمای ناب، انگشتی بر نبض مراقبت بهداشتی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • سموعی، راحله بررسی رابطه‌ی بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنج‌گانه‌ی قدرت مدیران در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • سیادت، سید علی رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

ش

 • شائمی، علی عوامل مؤثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان‌های دولتی و خصوصی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شجاعی باغینی، مهدیه میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • شریفی راد، غلامرضا آگاهی و نگرش روستاییان شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شعبانی، احمد چگونگی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و موجودیت پیوندهای فراسازمانی آن‌ها [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • شعربافچی، نسرین بررسی رابطه‌‌‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • شکرچی‌‌زاده اصفهانی، پریوش نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شکرچی‌زاده اصفهانی، پریوش تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شکری زاده آرانی، لیلا صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • شمس، اسداله بررسی رابطه‌ی بین میزان مشارکت کاری کارکنان و منابع پنج‌گانه‌ی قدرت مدیران در بیمارستان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شمس، اسداله مراجعین به بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان در خصوص عوامل مؤثر بر میزان تحقق نظام ارجاع چه می گویند؟ [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شهرزادی، لیلا تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شهرزادی، لیلا نیازسنجی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه‌های [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • شهنازی، مهناز ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره‌های اخذ گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر) از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • شیخ طاهری، عباس آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • شیخ طاهری، عباس صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • شیرزادی، مجید تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

ص

 • صاحب‌زاده، ماندانا فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • صدر ممتاز، ناصر صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • صدوقی، فرحناز بررسی میزان دقت و صحت داده‌‌های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • صراف‌زادگان، نضال مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • صراف زادگان، نضال مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • صفایی، ناصر مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • صفدری، رضا مطالعه‌ی تطبیقی سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات سلامت بیماری‌های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • صفدریان، علی مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • صمدی، لاله بررسی هستی شناختی فرا اصطلاح‌نامه نظام زبان پزشکی واحد [دوره 7، شماره 2، 1389]

ط

 • طبقی، راضیه ارتقای سواد اطلاعاتی؛ اساس توسعه‌ی پرستاری مبتنی بر شواهد [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • طبیبی، سید جمال ا لدین تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • طبیبی، سید جمال الدین معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه [دوره 7، شماره 2، 1389]

ع

 • عابدی، حیدرعلی مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • عابدی، حیدرعلی مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • عباد سیچانی، افسانه ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • عبادی فرد آذر، فربد نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت‌ها [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • عباسی، شیرین کنترل آماری فرایندهای پذیرش و مدارک پزشکی بیمارستان دکتر غرضی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • عبدلی، مهشید استناد وبی: شاخصی نوین در سنجش اثرگذاری تحقیقات علوم پزشکی [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • عجمی، سیما ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • عزیزی، امیر عباس میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • عظیم‌زاده، بهمن ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره‌های اخذ گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر) از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • علوی، آزاده مقایسه‌ی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وضعیت مطلوب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • علوی، سید سلمان ارزیابی وضعیت پژوهش از دیدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • علوی، سید سلمان روایی، پایایی و تحلیل عاملی مقیاس استفاده وسواس‌گونه از اینترنت در کاربران دانشجوی دانشگاه‌های شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • علوی، موسی مدیریت یک برنامه‌ی مداخلاتی مبتنی بر جامعه بر اساس اطلاعات حاصل از ارزشیابی فرایند: برنامه‌ی قلب سالم اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • علوی، موسی مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • علیدوستی، معصومه آگاهی و نگرش روستاییان شهرستان شهرکرد نسبت به برنامه‌ی پزشک خانواده [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • علیرضایی، محمد Reza کاربرد مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد نظام سلامت کشورهای آسیایی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • عین الهی، ناهید ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 3، 1389]

غ

 • غلامی، بنفشه رابطه‌ی سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • غلامی، بهاره تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • غلامی، بهاره رابطه‌ی سازمان یادگیرنده با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

ف

 • فتحی، حسین بررسی میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی – درمانی الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با میانگین تعرفه‌ی خدمات [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • فدایی، هاجر بررسی میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی – درمانی الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با میانگین تعرفه‌ی خدمات [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • فرج پهلو، عبدالحسین الگوی تعالی سازمانی و سنجش کیفیت مدیریت فن‌آوری اطلاعات در کتابخانه‌های علوم پزشکی: بررسی موردی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • فرح آبادی، سید محمد احسان واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی: ارزیابی مورد بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • فردوسی، مسعود ارزیابی وضعیت پژوهش از دیدگاه انتقال و تبادل دانش در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • فردوسی، مسعود واگذاری خدمات واحد مدارک پزشکی: ارزیابی مورد بیمارستان آیت‌اله کاشانی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • فرزندی‌پور، مهرداد مطالعه‌‌ی تطبیقی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و اراِیه‌ی راهکار مناسب برای ایران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • فرزندی پور، مهرداد صحت کدگذاری اقدامات درمانی بر اساس ICD9CM [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • فرزیانپور، فرشته ارزیابی درونی گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده‌ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • فرشباف خلیلی، عزیزه ارزیابی برخی از ابعاد دوره‌های آموزش ضمن خدمت ICDL (دوره‌های اخذ گواهی‌نامه بین‌المللی کاربری کامپیوتر) از دیدگاه کارکنان و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • فرشید، پریسا تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • فریدون محصلی، خدیجه مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • فریور افشار، مریم تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • فزون خواه، شهلا مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1389]

ق

 • قربانی، ولی اله مطالعه‌ی تطبیقی سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات سلامت بیماری‌های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • قهنویه، حسن بررسی میزان همکاری گروهی محققان در تولید مقالات ارائه شده در همایش های سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

ک

 • کاظمی، ایرج نوآوری اداری و تکنیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کاظمی، مهدی مقایسه‌ی رویه ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان با قائم (عج) مشهد [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • کامکار حقیقی، مهران ارزیابی سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی در بخش مدارک پزشکی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • کاهویی، مهدی نیازهای اطلاعاتی و الگوی رفتاری دانشجویان پزشکی در جستجوی اطلاعات مراقبتی بیماران در آموزش بالینی بخش فوریت‌ها [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • کبریائی، علی مقایسه‌ی رویه ترخیص در بیمارستان علی ابن ابی‌طالب (ع) زاهدان با قائم (عج) مشهد [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • کبیرزاده، آذر ثبت داده در گواهی پزشکی فوت بر اساس دستورالعمل سازمان جهانی بهداشت [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • کبیرزاده، آذر حوادث غیر مترقبه و اثرات آن بر بخش مدارک پزشکی (لزوم حفظ اطلاعات بیمار در مقابل خسارات سیل) [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • کبیرزاده، اقدس حوادث غیر مترقبه و اثرات آن بر بخش مدارک پزشکی (لزوم حفظ اطلاعات بیمار در مقابل خسارات سیل) [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • کبیری، پیام آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • کتابی، سعیده ارایه‌ی یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کریمی، افسانه موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • کریمی، سعید بررسی رابطه‌‌‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • کریمی، سعید مطالعه‌‌ی تطبیقی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای منتخب و اراِیه‌ی راهکار مناسب برای ایران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کریمی، سعید بررسی علل کسورات صورتحساب‌های بیمه‌ای و ارایه‌ی راهکارهای پیشنهادی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کریمی، سعید فرسودگی شغلی در مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کریمیان، جهانگیر تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کریمیان، جهانگیر تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کریمیان، جهانگیر نحوه‌ی گذراندن اوقات فراغت کتابداران شهر اصفهان با تأکید بر نقش تربیت بدنی و ارتباط آن با سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کلیشادی، رویا مدل جامع کشوری ارزشیابی معاهده‌ی بین‌المللی کنترل دخانیات [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کوشا، کیوان استناد وبی: شاخصی نوین در سنجش اثرگذاری تحقیقات علوم پزشکی [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • کیانی، مصطفی تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • کیمیافر، خلیل آگاهی پزشکان، پرستاران و کارکنان مدارک پزشکی از جنبه‌های قانونی مدارک پزشکی در بیمارستان‌‌های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

گ

 • گرامی، فرزانه فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • گلتاجی، مرضیه میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه‌ی علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • گوهری، محمودرضا بررسی میزان دقت و صحت داده‌‌های گواهی فوت بیماران متوفی بیمارستان شهید بهشتی کاشان [دوره 7، شماره 2، 1389]

ل

 • لطف نژاد افشار، هادی مدیریت فرایندهای درمانی و سازمانی با استفاده از فن‌آوری اطلاعات [دوره 7، شماره 3، 1389]

م

 • مجیدفرد، اعظم آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • مجیری، شهین نیازسنجی دوره‌های آموزش ضمن خدمت کتابداران کتابخانه‌های [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • محسنی ساروی، بنیامین حوادث غیر مترقبه و اثرات آن بر بخش مدارک پزشکی (لزوم حفظ اطلاعات بیمار در مقابل خسارات سیل) [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • محمداسماعیل، صدیقه بررسی هستی شناختی فرا اصطلاح‌نامه نظام زبان پزشکی واحد [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • محمدپور، علی موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • محمدی بخش، رقیه روش مطالعه‌ی موردی و کاربردهای آن در تحقیقات حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • معظم، الهام ارایه‌ی یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • مفید، مریم مراجعین به بیمارستان‌های دولتی استان اصفهان در خصوص عوامل مؤثر بر میزان تحقق نظام ارجاع چه می گویند؟ [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • مقدسی، حمید شش سیگمای ناب، انگشتی بر نبض مراقبت بهداشتی [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • مقدسی، حمید طراحی حداقل مجموعه‌ی داده‌‌های دیابت شیرین: مبنای شاخص‌های اثربخشی مدیریت دیابت [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • مقدم، اعظم رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • ملکی، مجید مطالعه‌ی تطبیقی سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات سلامت بیماری‌های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • ملکی، محمد رضا تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • ملکی، محمدرضا معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • ممی‌‌خانی، جهان‌آرا تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • منجمی، فرشید مطالعه‌ی تطبیقی سامانه‌ی طبقه‌بندی اقدامات سلامت بیماری‌های قلب و عروق در کشورهای منتخب با ایران [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • منزوی برزکی، جواد مطالعه‌ی تطبیقی ساختار و فعالیت انجمن مدیریت اطلاعات سلامت در کشورهای منتخب [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • مهدی پور، یوسف موانع انجام تحقیق از دید اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • مهراد، جعفر میزان همبستگی خود- استنادی مجله با ضریب تأثیر در نشریات علمی حوزه‌ی علوم پزشکی منتشر شده بر اساس گزارش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • موسوی، سید علی بررسی میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی – درمانی الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با میانگین تعرفه‌ی خدمات [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • مولوی، حسین بررسی رابطه‌ی شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در کارکنان حوزه‌ی ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • میرجلیلی، سید حسین پراستنادترین نویسندگان در حوزه‌ی موضوعی پزشکی بالینی: با تأکید بر تحلیل ارتباطات فرارشته‌ای این حوزه در مقالات ISI [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • میرزائی، اباسط تاثیر ادغام بخش های بیمارستانی بر هزینه های جاری بیمارستان بوعلی تهران [دوره 7، شماره 4، 1389]

ن

 • نجابتیان، مریم خوشه‌بندی‌‌ مبتنی بر مدرک ‌‌ـ اصطلاح: هم‌جواری موضوعات روان‌شناسی ازدواج در ادبیات زیست پزشکی در دوره‌های زمانی «1999- 1990» و «2008- 2000» [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • نوروزی، محسن ارزیابی کارآمدی اطلاعات مدارک پزشکی بیماران مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) شهر اصفهان توسط کاربران [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا توسعه‌ی علم، فن‌آوری و نوآوری؛ رهیافت شاخص های علم سنجی [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • نوری، ابوالقاسم بررسی رابطه‌ی شخصیت پویا با نیات کارآفرینی و موفقیت کارراهه در کارکنان حوزه‌ی ستادی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • نوری، رسول آگاهی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از اصول ارگونومی کار با رایانه [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • نوری حکمت، سمیه معیارهای اطلاعاتی برای خدمات بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • نیک بخت، اکرم رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • نیکوکار، سمیرا ارایه‌ی یک مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده‌ها و تحلیل سلسله مراتبی برای ارزیابی عملکرد مدیران بیمارستان‌ها [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

و

 • وصال، سحر بررسی علل کسورات صورتحساب‌های بیمه‌ای و ارایه‌ی راهکارهای پیشنهادی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

ه

 • هادیان زرکش مقدم، شیرین السادات بررسی میانگین قیمت تمام شده‌ی خدمات درمانی در واحدهای سرپایی و تصویرنگاری در مرکز آموزشی – درمانی الزهرای (س) اصفهان و مقایسه‌ی آن با میانگین تعرفه‌ی خدمات [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • هاشم‌نیا، صدیقه رویکرد دانشمندان ایرانی به انتشار در مجلات آزاد معتبر و ارجاع به آن‌ها [دوره 7، شماره 1، 1389]

 • هاشمیان، محمدرضا ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • هویدا، رضا رابطه‌ی بین مدیریت دانش با سبک‌های رهبری مدیران گروه‌های آموزشی از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • هویدا، علیرضا ارزیابی کتابخانه های بیمارستانی دانشگاه های علوم پزشکی ایران ، تهران و شهید بهشتی بر اساس استانداردهای موجود [دوره 7، شماره 4، 1389]

ی

 • یارمحمدیان، محمد حسین آموزش مبتنی بر وب؛ مطالعه‌ی آگاهی، نگرش و عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 3، 1389]

 • یارمحمدیان، محمد حسین رابطه‌ی بین فرهنگ شبکه‌ی اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • یارمحمدیان، محمد حسین تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • یارمحمدیان، محمد حسین نوآوری اداری و تکنیکی در دانشگاه‌های علوم پزشکی و غیر علوم پزشکی استان اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • یارمحمدیان، محمدحسین روش مطالعه‌ی موردی و کاربردهای آن در تحقیقات حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • یارمحمدیان، محمدحسین رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌‌‌های منتخب شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • یارمحمدیان، محمدحسین تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • یزدانی، سمیه فرآیند واگذاری اطلاعات بیمار در بیمارستان‌های شهر اصفهان و تدوین دستورالعمل‌های مربوط [دوره 7، شماره 4، 1389]

 • یعقوبی، مریم بررسی رابطه‌‌‌ی بین تعهد سازمانی و میزان کاربست مؤلفه‌های سازمان یادگیرنده در بین مدیران بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1389]

 • یعقوبی، مریم رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در میان کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌‌‌های منتخب شهر اصفهان [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]

 • یعقوبی، مریم تدوین شاخص، اساسی‌‌ترین منبع اطلاعاتی ارزیابی منابع انسانی در [دوره 7، ویژه نامه (همت مضاعف، کار مضاعف)، 1389]