کیفیت پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی مرتبط با سلامت در ایران

پیمان پرویز راد؛ سارا میرزایی

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1385

چکیده
  مقدمه: پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی (وب سایت های) مرتبط با سلامت و پزشکی هم اکنون جزو پر شمارترین پایگاه های مورد مراجعه در جهان محسوب می شود. در کشور ما نیز اهمیت این موضوع در سال های اخیر و به خصوص با مطرح شدن مجدد پرونده الکترونیک سلامت و افزایش دسترسی و استفاده عموم مردم از شبکه اینترنت، به تدریج بیشتر شده است. بنابر این هدف از ...  بیشتر