سیستم داوری برخط  ( Online) مقالات، برای تسریع روند بررسی مقالات توسط داوران مجله یا همایش طراحی شده است. مراحل عمومی این فرآیند برای داوران به شرح زیر است:

ثبت نام داور به عنوان کاربر در برنامه

ایجاد دسترسی به عنوان داور و تعیین تخصص‌های داور

تعیین مقاله برای بررسی توسط داور و فرستادن پیام الکترونیک

مراجعه داور به پایگاه و ورود با نام کاربری و گذرواژه‌ی خود

رفتن به بخش داوری و دریافت مقالات

انجام مراحل داوری

داوری در این مجله به صورت دو سوکور (Double-blind Review) می باشد. مقاله برای حداقل چهار تا پنج داور علمی فرستاده و با تکمیل سه پاسخ داوری، نظرات داوران برای نویسنده مسؤول ارسال می‌شود.