آدرس: اصفهان، خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی 
تلفن: 37925138-031
دورنگار: 36684799-031 

ایمیل:  jim@mng.mui.ac.ir


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image