این مجله در تاریخ 83/10/21 از هیات نظارت بر مطبوعات مجوز نشریه دریافت نمود. رتبه علمی پژوهشی در سال1386 در هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور به مجله اختصاص یافت. مجله با دسترسی باز و به زبان فارسی در حوزه های موضوعی مدیریت اطلاعات سلامت، فنآوری اطلاعات سلامت، انفورماتیک پزشکی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، به صورت فصلنامه منتشر می شود.