الزامات و چالش‌های به ‌کارگیری پرونده سلامت فردی

محمد حسین حیوی حقیقی؛ زری رحمت‌پسند فتیده؛ محمد دهقانی

دوره 16، شماره 4 ، آبان 1398، ، صفحه 203-209

https://doi.org/10.22122/him.v16i4.3922

چکیده
  بیماران از پرونده سلامت فردی PHR (Personal Health Record) به منظور دسترسی و به ‌کارگیری اطلاعات پرونده خود و سایر منابع پزشکی استفاده می‌کنند. پژوهش حاضر با هدف تبیین مفهوم، الزامات و چالش‌های PHR انجام شد. مطالعه از نوع مروری نقلی بود و در آن پایگاه‌های اطلاعاتی Medline، Embase، CINAHL و SID (Scientific Information Database) مورد جستجو قرار گرفت. مطالعات مختلف بر الکترونیک ...  بیشتر

صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ در بیمارستان‌های آموزشی بندرعباس

محمدحسین حیوی حقیقی؛ محمد دهقانی؛ فرید خرمی

دوره 10، شماره 3 ، شهریور 1392

چکیده
  مقدمه: صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ با اطلاعات گواهی فوت و تفسیر قوانین کدگذاری علل مرگ توسط کدگذاران ارتباط دارد. هدف این مطالعه، تعیین صحت کدگذاری علت زمینه‌ای مرگ در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان بود. روش بررسی: این پژوهش توصیفی- مقطعی در شش ماهه‌ی اول سال 1390 انجام شد. جامعه‌ی پژوهش شامل گواهی فوت کلیه‌ی متوفیان ...  بیشتر

ارایه‌ی الگوی جدید برای سازمان‌دهی برون پرونده‌ای در بیمارستان‌ها

محمد دهقانی؛ محمد حسین حیوی حقیقی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1392

چکیده
  حذف کاغذ از بیمارستان‌ها اغلب یکی از اهداف بارز پیاده‌سازی سیستم‌های کامپیوتری ثبت دستورات پزشک (CPOE یا Computerized physician order entry)، پرونده‌ی الکترونیکی پزشکی (EMR یا Electronic medical record) و سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS یا Hospital information system) می‌باشد (1)؛ به طوری که در گذشته، پیشگویان ظهور بیمارستان‌های بدون کاغذ را پیش‌بینی کرده بودند، اما افسانه بودن ...  بیشتر