ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت‌ها

محمود کاظمیان؛ فاطمه کاویان تلوری

دوره 13، شماره 4 ، آبان 1395، ، صفحه 304-309

چکیده
  مقدمه: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی دسترسی به مراقبت‌ها در طرح پزشک خانواده روستایی با معیار جامعیت مراقبت‌ها در سال‌های 1390 و 1391 در 17 مرکز بهداشت روستایی شهرستان گرگان انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. ارزیابی در یک دوره 24 ماهه، بر اساس مدل رگرسیونی خطا- تصحیح در چارچوب مدل داده‌های ...  بیشتر