همسوسازی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی با اهداف سازمانی توسط مدیران ارشد اطلاعاتی

حمید مقدسی؛ لیلا قادری نانسا

دوره 13، شماره 5 ، دی 1395، ، صفحه 380-385

چکیده
  مقدمه: یک چالش عمده برای سازمان‌های بهداشتی، همسویی سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف سازمان است. همسویی استراتژی‌های سیستم‌های اطلاعاتی با اهداف سازمانی، عامل مهمی در جهت موفقیت سازمان محسوب می‌شود. این مطالعه به نحوه همسوسازی سیستم‌های اطلاعات بهداشتی با اهداف سازمان توسط مدیران ارشد اطلاعاتی CIOs (Chief Information Officers) پرداخت.روش بررسی: ...  بیشتر