نیازهای اطلاعاتی بهداشت و سلامت زنان عشایر کوچ‌نشین: انگیز‌ه‌ها، منابع، مشکلات و چالش‌ها

مهدی محمدی؛ زینب سپیدنامه؛ جعفر عباداله عموقین

دوره 14، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 26-30

چکیده
  مقدمه: با توجه به اهمیت و جایگاه زنان عشایر و نقش آن‌ها در بهداشت و سلامت خانواده، ضروری است تا میزان آشنایی و منابع مورد استفاده آنان در مسایل بهداشتی مورد مطالعه قرار گیرد. به همین منظور، پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای اطلاعاتی زنان عشایر کوچ‌نشین شهرستان کهگیلویه در حوزه بهداشت و درمان و راه‌‌های تأمین و نحوه استفاده آن‌ها ...  بیشتر