شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم در زنجیره تأمین دارو: مطالعه موردی بیمارستان رضوی مشهد

زهرا مجردی؛ مرضیه مظفری

دوره 14، شماره 5 ، دی 1396، ، صفحه 211-216

چکیده
  مقدمه: تأمین دارو به‌ عنوان یک کالای استراتژیک، از اهمیت ویژه‌ای در کشور برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف مدیریت موجودی در زنجیره تأمین دارو با استفاده از رویکرد شبیه‌سازی پویایی‌های سیستم صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش به ‌صورت موردی در بیمارستان رضوی مشهد انجام شد. بدین منظور، زنجیره تأمین داروی Plavix در دو سطح داروخانه‌‌ و بیمارستان‌ ...  بیشتر