عوامل عملکردی– اطلاعاتی مؤثر در یکپارچگی نظام سلامت

به‌یانه سیدامینی؛ لیلا ریاحی؛ محمود محمودی مجدآبادی‌فراهانی؛ سید جمال‌الدین طبیبی؛ ایروان مسعودی اصل

دوره 15، شماره 3 ، شهریور 1397، ، صفحه 99-105

https://doi.org/10.22122/him.v15i3.3591

چکیده
  مقدمه: یکپارچگی نظام سلامت منافع زیادی برای بیماران، ارایه‌دهندگان و نظام سلامت دارد. تحقیق حاضر با هدف شناسایی متغیرهای عملکردی و اطلاعاتی مؤثر بر یکپارچگی نظام سلامت ایران در سال 1396 صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی بود که در دو بخش کلی انجام شد. در بخش اول، با بررسی ادبیات پژوهش و مصاحبه با متخصصان عرصه بهداشت ...  بیشتر