سنجش دیدگاه مدیران در خصوص پیاده‌سازی نظام جانشین‌پروری با رویکرد شایستگی در بین مدیران بیمارستان‌های‌ تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

علی رشیدپور؛ محمد اکبری؛ سمیه مهدیان

دوره 17، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 60-63

https://doi.org/10.22122/him.v17i2.4069

چکیده
  مقدمه: با توجه به این که ضرورت انتخاب و انتصاب مدیران بیمارستان‌ها، یکی از اهداف مهم نظام سلامت محسوب می‌گردد، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان امکان‌سنجی استقرار نظام جانشین‌پروری با در نظر گرفتن شایستگی در میان مدیران بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398 انجام ‌شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- پیمایشی ...  بیشتر