رابطه‌‌ی تناسب فرد- سازمان با رضایت شغلی مدیران پرستاری بیمارستان‌های منتخب آموزشی شهر اصفهان

احمد رضا رئیسی؛ سوسن بهرامی؛ سمیه صفدری؛ سمیه شفیعی

دوره 9، شماره 7 ، اسفند 1391، ، صفحه 1024-1031

چکیده
  نیروی انسانی در هر سازمان جزء مهم‌ترین منابع سازمان به  بیشتر