نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: مدارک پزشکی یکی از ابزار مهم در اجرای امر درمان و پیشگیری است و به عنوان آیینه منعکس کننده امور پزشکی در موسسه شناخته می شود. با توجه به اهمیت اطلاعات ثبت شده در اوراق مدارک پزشکی و کاربرد این اطلاعات در تسریع روند واصلاح شیوه های درمان، نشان دادن عملکرد کادر پزشکی و پرستاری، دفاع از بیمار و بیمارستان، برنامه ریزیهای سازمان های بهداشتی – درمانی و اتخاذ تصمیمات صحیح و اصولی، لازم است پرونده های بالینی از هر جهت کامل باشند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه وضعیت ثبت داده ها در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده در سه نوع بیمارستان آموزشی، خصوصی و تامین اجتماعی شهر اصفهان در شش ماهه اول سال 1381 بوده است تا بدینوسیله گامی موثر در جهت بهبود کیفیت ارائه خدمات بهداشتی برداشته شود. مواد روشها: این پژوهش یک مطالعه گذشته نگر بوده کهداده های موجود در اوراق استاندارد پذیرش و خلاصه پرونده 571 بیمار بستری در سه نوع بیمارستان آموزشی، خصوصی و تامین اجتماعی اصفهان در شش ماهه اول 1381 به صورت توصیفی توصیفی مورد بررسی قرار گرفت و نمونه گیری ازپرونده های موجود در بایگانی این بیمارستانها بصورت تصادفی (منظم با توجه به شماره پرونده) انجام شد. در این تحقیق کلیه مندرجات اوراق مذکور در هفت چک لیست طراحی شد و داده ها با استفاده از این چک لیست ها از پرونده های بیماران جمع آوری شده، مورد بررسی قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج: ثبت اطلاعات در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده بیمارستانهای مورد مطالعه اختلاف معنی دار آماری را نشان داده است. بطوریکه بیمارستان خصوصی بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داد. مقایسه میانگین امتیاز (امتیاز از درصد) کلی ثبت اطلاعات در اوراق پذیرش و خلاصه پرونده نشان داد که بیمارستان آموزشی با امتیاز (7/32)، بیمارستان خصوصی با امتیاز (2/32) با یکدیگر مشابه و هر دو با بیمارستان تامین اجتماعی با امتیاز (4/29) اختلاف معنی دار دارند. بحث: ثبت ناقص مستندات مدارک پزشکی یکی از مسائلی است که همواره پرسنل بخش مدارک پزشکی بیمارستان با آن مواجه می باشند. نتایج این تحقیق در مورد ثبت مندرجات اوراق پذیرش و خلاصه پرونده که از اصلی اوراق پرونده هاست وضعیت مطلوبی را نشان نمی دهد و شایسته است مسؤولین امر برنامه رزیهای لازم را در جهت بهینه سازی مستندات مدارک پزشکی به شیوه های گوناگون داشته باشد. واژه های کلیدی: بیمارستان، برگ پذیرش و خلاصه ترخیص، برگ خلاصه پرونده، پرونده پزشکی، ثبت.

عنوان مقاله [English]

Comparing the frequency of recording information in admission and summary sheets in educational, private and insured hospitals

نویسندگان [English]

  • َArezoo Babaei
  • Fereshteh Salavati
  • Nahid Tavakoli
  • Rahmatollah Tavakoli
  • Mehdi Reeisi
  • Farid Golmohammadi
  • Abdollah Mirzaei

چکیده [English]

Introduction: The information recorded in medical sheets can help us facilitate the treatment process, recognize the quality of performance of the medical staff, plan health care programs and make accurate and appropriate decisions. This study intends to compare the quality of recording information in admission and summary sheets of three hospitals in Isfahan in the first six months of 1381. Materials and methods: This is retrospective study in which the information recorded in the admission and summary forms of 571 in-patients in three hospital in Isfahan were descriptively examined in seven checklists. Results: The private hospital enjoyed the highest frequency of recording information in admission and summary sheets. The frequency of recording information in educational and private hospitals was similar. However, the frequency of recorded information in the two hospitals indicated a meaningful difference that in the private hospital. Discussion: The findings reveal that admission and summary sheets are not completely filled in and the responsible authorities must pay due attention to the process of recording medical information in the hospitals. Key words: Admission and discharge sheets, summary sheets, medical files.