نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: از آنجا که اعضای هیات علمی دانشگاهها از نخبگان کشور محسوب می شوند و پیشرفت جامعه تا حدود زیادی به تلاش و کارآمدی آنان بستگی دارد، ضروری است که راههای افزایش انگیزه های آن ها بررسی شود. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر اساس ابعاد دهگانه تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ بود. مواد و روشها: روش تحقیق توصیفی از نوع پیماشی بود و از میان جامعه اماری شامل اعضای هیات علمی دو دانشگاه تعداد 150 نفر به عنوان نمونه مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم، به نسبت 66 به 84 از میان دانشکده های دو دانشگاه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که اعتبار آن با روش ضریب آلفای کرونباخ معادل 97/0 و روایی آن با روش روایی محتوا و با محاسبه روایی درونی تعیین شد. نتایج: بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد ابعاد حقوق و مزایا، ماهیت کار و میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان بیشتر از همکارانشان در دانشگاه علوم پزشکی می باشد اما در ابعاد مسئولیت و وسایل و تجهیزات، این موضوع عکس بود. برای اعضای هیات علمی هر دو دانشگاه، میزان عوامل انگیزشی بیشتر از عوامل بهداشتی است. در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با توجه به متغییرهای جنسیت، سن، مدرک تحصیلی و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری جود دارد و در دانشگاه اصفهان در متغیر های مدرک تحصیلی، مرتبه علمی و محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی بین میزان انگیزش شغلی اعضای هیات علمی تفاوت های معنی داری مشاهده گردید. بحث: به طور کلی نتایج نشان داد که اعضای هیات علمی دانشگاههای مورد مطالعه به شغل خودشان از نظر ماهیت علاقه دارند ولی نسبت به میزان حقوق و مزایای خود راضی نیستند. واژه های کلیدی: انگیزش، انگیزش شغلی، عوامل بهداشتی، هیات علمی

عنوان مقاله [English]

A comparative Study of Esfahan University and Esfahan University of Medical Sciences faculty member’s job motivation based on Herzberg`s Theory

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Jabbari
  • Saeed Rajaeipour
  • Seyed Ebrahim Jafari

چکیده [English]

The main objective of this article is to measure and compare faculty member’s job motivation in Esfahan University and Esfahan University of Medical Sciences based on Fredrick Herzberg`s Motivation-Hygiene Theory. A descriptive-survey research method was employed. A sample of 150 faculty members was selected through a proportionate classified sampling method. The data-gathering instrument included a 60- item researcher-made questionnaire. The instrument coefficient reliability was estimated 0.97 and its content and internal validities were also determined. The results indicate that the hygienic factors contributed more than motivation factors to job motivation of the faculty members in both universities. However, Esfahan University faculty members were more satisfied with their salaries and nature of their jobs than their colleagues in Esfahan University of Medical Sciences. Meanwhile, job responsibilities and facilities played a more positive role in job motivation of the faculty members in Esfahan University of Medical Sciences. Moreover, some significant differences were observed in regard with demographic variables such as sex, age, educational credentials, academic ranking, and the country in which the faculty members obtained their educational credentials. Key words: Motivation, job motivation, hygienic factors, motivation factors, motivation factors, faculty members, university