نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: وجود اطلاعات مرگ و میر صحیح، دقیق، به روز و کافی بمنظور برنامه ریزیها، تعیین الویتها، توزیع امکانات، تخصیص بودجه و ارائه عادلانه خدمات بهداشتی درمانی در سطح جامعه امری ضروری است. رضوی در این مورد می گوید: اساس داده های مربوط به مرگ و میر، گواهی فوت است. نارسائیهای موجود در شیوه ی تکمیل گواهیهای فوت اکثر برنامه های بهداشتی را زیر سؤال می برد. در این مطالعه روشها و قوانین مربوط به ثبت، تکمیل، صدور و جمع آوری گواهیهای فوت در استان اصفهان در سال 1381شناخته شده و برای گواهیهای فوت و اطلاعات مرگ و میر الگوی مناسب ارائه گردیده است. نتایج: نتایج این پژوهش نشان داد که محلی برای ثبت فرم استانداردگواهی فوت در سطح استان اصفهان وجود ندارد. همچنین گواهی فوت به عنوان ابزار جمع آوری اطلاعات مرگ و میر، صادر و تکمیل نمی شود. پزشکان گواهی فوت را در مطب خود روی سرنسخه ها و با ذوق و دیکته ی دلخواه صادر می کنند.پزشکی قانونی بر روی جواز دفن و پزشکان در بیمارستانها نیز بر روی فرمهای غیر استاندارد گواهی فوت را ثبت و صادر می نمایند. در نتیجه اطلاعات هویتی و علت مرگ و میرها بطور صحیح، دقیق، کافی و به موقع جمع آوری نشده و وقوع بسیاری از مرگها به اطلاع مراکز مربوط چون ثبت احوال، مرکز بهداشت، معاونت درمان و مراکز آمار و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی نرسیده است و به دنبال آن برای بیماریهای منجر به مرگ اقدامات پیشگیرانه ای صورت نمی گیرد. بحث: فرهمند در این مورد می گوید: یکی از راههای اساسی ارتقای صحت آمارهای میرایی با توجه به نقش و اهمیت آن در نظام اطلاعات بهداشتی و درمانی، برنامه ریزی صحیح و نظارت بر عملکرد پزشکانی است که این گواهیها را تکمیل می نمایند. لذا با توجه به یافته های پژوهشهای گذشته و فعلی انجام اقدامات سریع و به موقع سازمانهای ذکر شده در تائید و تصویب فررم استاندارد گواهی فوت در استان و فرم گزارش واقعه فوت و سپس چاپ و توزیع فرم مذکور در بین پزشکان دارای مطب، بمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها و خانه های بهداشت امری ضروری است. بر این اساس جمع آوری فرمها و اطلاعات بموقع با همیاری سازمانهای ذی ربط همراه با آموزش همگانی صادر کنندگان گواهیهای فوت امری بسیار حائز اهمیت است. واژه های کلیدی: قانون، گواهی فوت، جمع آوری، صدور.

عنوان مقاله [English]

A study on the methods and rules about registration, completion, issuance and collection of death certificates in Esfahan province in 1381

نویسنده [English]

  • ُُُُSima Ajami

چکیده [English]

Introduction: It is necessary to have exact, complete and up-to-date information about death of people in a society. This information can be useful in planning, determining priorities, distributing facilities, allocating budgets and rendering health care services justly. In this study, the methods and rules about registration, completion, issuances and collection of death certificates in Esfahan province in 1381 are identified and a suitable model is presented for a standard death certificate and methods for the collection of death certificates. Materials and methods: This is a cross-sectional, descriptive study in which the data were collected by checklist, observation, interview and information sources such as books, documents and the staff working in health care centers in Esfahan province. Results & Discussion: The findings revealed that there was no standard local form as death certificate in Esfahan province to help us collect accurate information about the rate of death. Physicians issued death certificate on prescription sheets with desired dictation. Legal medicine organization issued death certificate on “permit burial”. Hospitals issue death certificate on forms that are not standard. As a result, we cannot collect, accurate, adequate and due information about the cause of death. Based on the previous and present findings, there is an urgent need to approve a standard death certificate from and print and distribute it in physicians offices, hospitals, health care centers and clinics and to collect these forms with the cooperation of the involved organizations in due time. Key words: Rules, death certificate, collection, issuance