نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: رضایت بیمار از خدمات بیمارستانی یکی از مهمترین شاخص های اثر بخشی و کیفیت ارائه خدمات بخشهای مختلف بیمارستان می باشد. یک بیمار راضی کلید موفقیت هر بیمارستانی است. این پژوهش به منظور تعیین میزان رضایتمندی بیماران بستری در بیمارستان زکریای رازی قزوین از خدمات ارائه شده صورت گرفته است. مواد و روشها: این مطالعه مقطی در اسفند 1380 در بیمارستان رازی قزوین (وابسته به سازمان تامین اجتماعی) صورت گرفت. 146 نفر از افرادی که برای دریافت خدمات در این بیمارستان بستری بودند به صورت سرشماری از طریق پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج: میزان رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستانی 11/4 از 5 امتیاز (درجه خوب رضایتمندی) بوده است. رضایتمندی 5/9 درصد بیماران عالی 2/56 درصد خوب، 1/28 درصد متوسط و 2/6 درصد ضعیف بوده است. عواملی مثل سن، جنس، وضعیت تحصیلی، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی، نحوه ی پرداخت هزینه های بیمارستان و مدت بستری بیمار در بیمارستان بر میزان رضایتمندی وی از خدمات بیمارستانی تاثیر می گذارد. بحث: میزان رضایتمندی مراجعه کنندگان به بخشهای بستری بیمارستان زکریای رازی قزوین در حد خوب ارزیابی شده است. واژه های کلیدی: رضایت، بیمار، بیمارستان

عنوان مقاله [English]

The evaluation of the degree of satisfaction of patients from admission services in Razi Hospital in Ghazvin

نویسنده [English]

  • Ali Mohammad Mosadegh Raad

چکیده [English]

Introduction: The patient’s satisfaction from hospital services is one of the most important criteria for the effectiveness and quality of the services presented in different wards of hospitals. This study aims at determining the satisfaction of patients admitted in Razi hospital in Ghazvin from the presented services there. Materials and methods: This is a cross-sectional study performed in Razi hospital in Ghazvin in 1380. 146 patients admitted in this hospital were selected in census and the data were collected by a questionnaire. Results: 9.6% of the patients had high satisfaction, 56.2% had good satisfaction, 28.1% had average satisfaction and 6.2% had low satisfaction. Factors such as age, sex, level of education, economic status and the period of saying in the hospital affected the degree of satisfaction of patients from hospital services. Discussion: In general, patients referring to different wards of Razi hospital were well satisfied with the presented services. Key words: Satisfaction, patient, hospital