نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: مدارک پزشکی در زمینه ثبت و گردش اطلاعات که به عنوان اساس برنامه ریزی و تصمیم گیری مدریتی در زمینه های آموزشی، پژوهشی و بهداشتی به کار می رود، یکی از با ارزش ترین شاخصهای فعالیت کادر بیمارستانی می باشد. با توجه به اهمیت اطلاعات ثبت شده در اوراق مدارک پزشکی و کاربرد این اطلاعات در تسریع روند و اصلاح شیوه های درمان در این پژوهش به بررسی میزان تکمیل مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پرداخته شده است. مواد و روشها: جامعه مورد پژوهش به صورت نمونه گیری تصادفی منظم از میان پرونده های بیماران ترخیص شده از بخشهای بستری دو بیمارستان عمومی در نیمه اول سال 1377 انتخاب گردیده و در مجموع 370 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها 7 چک لیست بوده، به منظور تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شده است. نتایج: در رابطه با میزان تکمیل فرم تاریخچه و سیر بیماری در بیمارستانهای نمازی و شهید فقیهی نتایج نشان داد که ثبت سابقه خانوادگی در رده ضعیف، میزان ثبت سابقه اجتماعی و معاینات عصب در رده متوسط و ثبت سایر اطلاعات موجود در فرم تاریخچه در حد مطلوب بود. میزان تکمیل فرم دستورات پزشک به صورت صد در صد و ثبت تشخیص اولیه در حد مطلوب قرار دارد، (بالاتر از 2/89%)، وضعیت تکمیل فرم گزارشهای آزمایشگاه از نظر ثبت تشخیص در حد ضعیف ارزیابی شد. در بیمارستان نمازی کمترین میزان تکمیل در فرم خلاصه پرونده مربوط به وضعیت ترخیص و بیشترین میزان تکمیل مربوط به ثبت تشخیص نهایی بود (9/97%) در سایر موارد تکمیل فرم خلاصه پرونده در رده مطلوب قرار داشت. بحث: بطور کلی می توان گفت وضعیت تکمیل اوراق اصلی مدارک پزشکی در بیمارستانهای عمومی در حد مطلوب می باشد ولی به منظور ارتقای وضعیت تکمیل اوراق می توان بررسی فعال پرونده های ارسالی از سوی پرسنل درمانی به بخش مدارک پزشکی، نظات مستقیم مدیریت بخش در مراحل تکمیل اوراق و یکنواخت نمودن فرم های مدارک پزشکی در کلیه بیمارستانهای آموزشی را پیشنهاد نمود. واژه های کلیدی: میزان تکمیل مدارک پزشکی، اطلاعات پزشکی، مدارک پزشکی کامپیوتری.

عنوان مقاله [English]

The investigation of the degree of completion of medical records in the general hospitals of Shiraz University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • Forouzandeh Ahmadzadeh

چکیده [English]

Introduction: Completing medical records plays an important role in educational research and health planning and decision making. Materials and methods: Through systematic sampling of the medical documents of the patients who were discharged from inpatient wards of two general hospitals in the first half of 1377. 370 medical documents were selected and examined. The data were collected by seven checklists and descriptive statistics were used to analyze the data. Results: Investigation of the medical records in Namazi and Faghihi hospitals revealed that family history recording was poor, social history and neurological examination recordings were moderate and recording of other pieces of information was optimal. The form of doctor’s orders was completely filled in and the initial diagnosis was optimally recorded. Conclusion: In general, it can be concluded that medical records in general hospitals are optimally completed. However, in order to enhance the quality of completion, it is suggested that the received records to the medical records wards be closely examined by the medical staff and the medical records manager should have direct supervision on the process of completing medical records forms.