نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش یک تحقیق کفی از نوع پدیده شناسی با عنوان تحلیل شغل مدیران بیمارستانهای شهر اصفهان در سال 1382 به منظور برآورد نیازهای آموزشی می باشد. هدف از این ماله تحلیل شغل مدیران بیمارستان از طریق شناخت وضعیت موجود با استفاده از تجارب مدیران بیمارستانهای شهر اصفهان و تعیین وضعیت مطلوب با استفاده از نظر متخصصان مدیریت بیمارستان و مقایسه این دو وضعیت جهت شناسایی نیازهای آموزشی مدیران بوده است. مواد و روشها: روش جمع آوری اطلاعات با استفاده از اسناد و مدارک و مصاحبه آزاد بود که در آن از 5 پزشک متخصص، 9 مدیر بیمارستان و 5 مترون در مورد شرح وظایف مدیران بیمارستان و شرایط احراز پست ای پست سؤال پس از انجام مصاحبه ها متن آن بر روی کاغذ پیاده شده و به روش ده مرحله ای استروبرت(strubert) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد مدیران بیمارستان در زمینه شرح وظایفشان اطلاعات کافی ندارند و وظایفشان را در اثر تجربه ای که در حین مدیریت کسب کرده اند انجام می دهند. همچنین از اطلاعات علمی تخصصی در زمینه مدیریت بیمارستان بی بهره اند و تحصیلات کافی در این زمینه ندارند. بحث: بنابراین مدیران بیمارستان در زمینه شرح وظایفشان در زمینه دروندادها فرایندها و نتایج، نیاز به آموزش دارند. لازمه آن اینست که جایگاه مدیران بیمارستان مشخص شود و شرح وظایفشان به طور روشن و دقیق در هر حیطه (درونداد فرایند و نتایج) بازنویسی شود. در پایان الگویی جهت بازنویسی شرح وظایف مدیران بیمارستان ارائه شد و پیشنهاداتی نیز برای بهبود کار مدیران بیمارستان آورده شد. واژه های کلیدی: نیازسنجی، تحلیل شغل، شرایط احراز، مدیر بیمارستان، پژوهش کیفی.

عنوان مقاله [English]

Needs assessment of hospital managers through their job analysis: A qualitative study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Yarmohammadian
  • Alireza Yousefi
  • Maryam Ansari

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study is to examine the hospital manager’s job in order to identify their educational needs in Esfahan in 1382. To do so, first, we tried to become familiar with the current situation by using the experiences of hospital managers in Esfahan and then we made an attempt to determine the optimal situation by asking the views of management specialists. Finally, the two cases were compared to identify the educational needs of the managers. Materials and methods: The data were collected by using documents and hospital records. In addition, five management specialists, nine hospital managers and five head nurses were interviewed about the responsibilities and qualifications of a manger. The data were analyzed based on strubert ten-stage method. Results: The finings revealed that hospital managers did not have enough information about their responsibilities and what they knew in this regard was mainly acquired through experience. Furthermore, they lacked enough scientific and specialized knowledge and academic training about hospital management. Discussion: Managers need training about their responsibilities. Furthermore, the inputs, processes and consequences of their responsibilities must be defined clearly and accurately. At the end, a model was presented for revising the manager’s responsibilities. Key words: Needs assessment, job analysis, hospital manager.