نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: در راستای اهداف آموزش و بخصوص آموزش پزشکی اجتماعی و جامعه نگر، تربیت نیروهای بهداشتی درمنی با توجه به نیازهای در حال تغییر جامعه، از ضرورت بیشتری برخوردار است. پزشکی نوین عمدتاّ مرفه نگر بوده، حتی از کارسازی لازم به خصوص در مورد بیماریهای مزمن مانند سل، حصبه، تب مالت، مالاریا، لیشمانیا و... برخوردار نیست (نشریه پژواک 1378). کاهش تاثیر آنتی بیوتیک بر عفونت ها و بیماریهای درمان ناپذیر مثل سرطانها و ایدز، متخصصان دلسوز بهداشت و درمان جهان را با یاس و نا امیدی رو به رو نموده و حت باگشت به دوران جاهلت را هشدار می دهد. بر این اساس پزشکی اجتماعی و جامعه نگر تنها ناجی باقیمانده در این خطر محسوب می شود. مواد و روشها: جامعه مورد مطالعه کل دانشجویان ورودی و خرجی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است. این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد و جمع آوری اطلاعات توسط یک پرسشنامه با دو نوع سؤال معلوماتی و نگرشی راجع به شاخصهای خدمات جامعه نگر اجرا گردیده است. تجزیه و تحلیل یافته ها به کمک آزمونهای آماری و توسط نرم افراز کامپیوتری Spss انجام شده است. نتایج: جامعه مورد مطالعه از دانشجویان دوره روزانه (65 درصد)، شبانه (35درصد)، مقطع دکترای حرفه ای (4/23)، کارشناسی (5/48)، کاردانی (1/28درصد)، دختر (9/74درصد)، پسر(1/25درصد)، متاهل(1/12درصد) و مجرد (9/87درصد) تشکیل شده بود. بالاترین میانگین معلمات دانشکده ها مربوط به دانشکده دندانپزشکی و پایین ترین میانگین معلومات مربوط به دانشکده پزشکی (بجز رشته پزشکی) بوده است. از نظر نگرش جامعه نگر بالاترین نگرش مربوط به دانشکده پزشکی و کمترین آن به دانشکده پرستاری اختصاص داشته است. بحث: با توجه به امتیازبندی رشته ها می توان نتیجه گرفت بیشتر رشته ها در زمنه معلومات و نگرش جامعه نگر (از نظر مقایسه با نظر خبرگان، میانگین حدود ) 45 ضعیف هستند.

عنوان مقاله [English]

The evaluation and comparison of knowledge and attitude of freshmen and graduated students towards the social services in medical sciences

نویسنده [English]

  • Asadollah Shams

چکیده [English]

Introduction: One of the objectives of the social medicine education is to train health workers who can manage the changing needs of the society. (Zoladi et al. 1377). Modern medicine mainly cares for the welfare of the society but it can not account for the treatment of the chronic diseases such as tuberculosis, typhoid fever, malaria, etc (Pejvak periodical. 1378). Social medicine acts as a great saviour in such critical cases. Materials and methods: The subjects of the study were selected from the population of freshmen and graduated students of Isfahan university of medical sciences. This was a descriptive analytic study and the date were collected by a questionnaire. Results: Students in the dentistry faculty had the highest mean of knowledge whereas students in the school of medicine had the lowest mean of knowledge. In addition, the students in the school of medicine had high socially attitude while the students in the rehabilitation faculty had low socially-oriented attitude. Discussion: By categorizing the students in different fields of study, it can be concluded that most of them had weak knowledge and low socially-oriented attitude.