نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: این پژوهش به بررسی کاربرد اصول مؤثر بر اجرای مدیریت کیفیت فراگیر TQM در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران در سال 82-1381 پرداخته است. در این پژوهش شش سؤال پژوهشی با توجه به دیدگاه دینگ در زمینه مدیریت کیفیت فراگیر طراحی شد که در ان سؤالات مشخص گردید اصل تعهد گرایی، اصل کسب رضایت مشتری و مشتر مداری، اصل مشارکت کارکنان، مدیران و تامن کنندگان، اصل استفاده مناسب و به جا از آمار واطلاعات، اصل بهبود همیشگی و مستمر در کار و اصل توانمند سازی تا چه میزان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از دیدگاه کارکنان و مدیران به کار میروند. روش بررسی: روش پژوهش توصیفی – پیمایشی بوده، نمونه آماری شامل 35 نفر مدیران و معاونین دانشکده ها می باشد و حجم نمونه 172 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مشخص گردید. ابزار اندازه گیری پرسشنامه 34 سؤالی محقق ساخته است که شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر (تعهد گرایی، رضات مشتری، مشارکت کارکنان، استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات، بهبود کیفیت مستمر و توانمند سازی) را مورد اندازه گیری قرار می دهد. سپس داده ها با استفاده از روش های آماری t تک متغیری، t مقایسه دو میانگین مستقل و تحلیل واریانس تک متغیری مورد تجززیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: از دیدگاه کارکنان و مدیران اصل تعهد گرایی، اصل مشتری مداری، اصل مشارکت کارکنان، اصل استفاده مناسب و بجا از آمار و اطلاعات و اصل توانمند سازی و نهادینه کردن آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حد ضعیفی استفاده شده است و اصل بهبود مستمر در کار در دانشگاه علوم پزشکی در حد مطلوب به کار رفته است. نتیجه گیری: بنابر نتایج بدست آمده از شش اصل مدیریت کیفیت فراگیر، تنها یک اصل (بهبود مستمر در کار) در دانشگاه علوم پزشکی به کار رفته است و این نتایج طبق نظر کارکنان و مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده ها به دست آمده است بر همین اساس علیرغم نظر مدیران دانشگاه هنوز اصول مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مورد استفاده قرار نگرفته است. واژه های کلیدی: مدیریت کیفیت فراگیر، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، کارکنان و مدیران.

عنوان مقاله [English]

The total quality managemeut in Isfahan university of medieal sciences (The application of the principles of the view point of managers and employees about)

نویسندگان [English]

  • Hasanali Bakhtiar Nasrabadه
  • Akhtar Emami Ghahfarokhi

چکیده [English]

Introduction: Six total quality management principles such as committment, client satis faction , staff , managers and continuous improvement of the quality based on Deming view regarding tom were evaluated in Isfahan university of Medical sciences. Mathods and materials: This is descriptive suovey study in wich the data were collected by a researcher-made questionnaire the subiects of the study were 35 managers and their assistants in the faculties and also 172 employees. Results: Managers and employees believed that eommittment, client staisfaction , staff cooperation, appropriate use if statistics and stuff training have been applied in Isfahan university of medical sciences. However, pragressive improvement in the quality of work has been. used in this educational system. Results and Discussion The results revealed that only one of medical sciences and its other principles were not taken into account. Key words: Total quality management, managers and staff, Isfahan university of medical sciences.