نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

مقدمه: بیمارستان به عنوان مهمترین مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی از گذشته همواره مورد توجه و عنایت خاصی قرار داشته است. به دنبال رشد سریع و روزافزون علوم و تکنولوژی به ویژه در علوم پزشکی و پیراپزشکی نیاز مبرم به ارتقای سطح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. بدین منظور برنامه ریزی و سرمایه گذاری در مراکز بهداشتی درمانی از جمله بیمارستانها امری است که نیاز به فعالیتهای وسیع و گسترده ای دارد. در این راستا یکی از واحدهای مهم بیمارستانی که باید به سازماندهی و مدیریت آن توجه شود واحد پذیرش می باشد. این واحد از جایگاه ویژه ای در بیمارستانها برخوردار بوده و از نقطه نظر ارزشیابی بیمارستان مهمترین بخش آن را تشکیل می دهد. روش بررسی: در این پژوهش واحد پذیرش در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز در سال 1380 با روش توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. جامعه پژوهش شامل 9 واحد پذیرش بستری و 6 واحد پذیرش سرپایی (درمانگاه، اورژانس) بوده است. داده های پژوهشی از طریق مصاحبه با مسئولین واحدهای پذیرش و با استفاده از پرسشنامه و چک لیست که در ارتباط با اهداف پژوهش و توسط پژوهشگر تدوین شد، جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج کلی این پژوهش نشان می دهد که واحدهای تحت مطالعه به ویژه واحد پذیرش سرپایی اورژانس با کمبود نیروی انسانی تحصیل کرده مواجه بوده است. واحدهای پذیرش بستری و اورژانس مورد مطالعه از تجهیزات و امکانات مناسب برخوردار نبوده اند. اکثر واحدهای پذیرش بستری،برخی از وظایف کلی این واحد را که جزء عملکردهای اصلی واحد مربوطه بوده است، انجام نمی دادند. در ضمن واحد پذیرش صرفاً در روند بستری شدن بیماران نقش داشته و هیچ گونه وظیفه ای در روند ترخیص و انتقال بیماران بر عهده نداشته است. نتیجه گیری: مجموعه یافته های این پژوهش تاکید بر اصلاح نظام پذیرش بیماران در بیمارستان و ایجاد یک واحد پذیرش براساس الگوهای استاندارد مشخص از نظر فیزیکی و محل استقرار، نیروی انسانی، تسریع و تسهیل در پذیرش بیمارانی که جهت دریافت خدمات تخصصی به بیمارستان ارجاع داده می شوند، دارد. واژه های کلیدی: پذیرش بستری، پذیرش اورژانس، پذیرش سرپایی.

عنوان مقاله [English]

An investigation of the admission units of educational hospitals affiliated to shiraz university of Medieal seiences and health services

نویسنده [English]

  • Fariba Farahmand

چکیده [English]

Intreduction Hospitals as main health care prouders have always received great aftention. and in hospitals , special attention ust be paid to the admission unit and its management and organization. The unit plays important role in the evaluation of the hospital. Methods and materials It is a descriptive study in which nine inpatients admission units and six outpatient admission units were examined. The data were collected loy questionnaires, echecklists and interviws with the managers of the admission units. Results The findings revealed that admission units did not have nough educated personnel. The admission and emergency units did not have appropriate eqwipment. These units did not carry out some of their major tasks and did not play any role in discharging and transferring the patients. Conclusion and discussion The results puts emphasis on the improver nent of the admission units based on the accepted standars in terms of their location , man power, eqnipment and also faciliating and accelerating the process of admission of the patients. Key words: Admission unit, inpationt, out patient services.