نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: آتش سوزی یکی از حوادث بسیار ناگواری است که در تاریخ بشریت زیان های جانی و مالی فراوانی به دنبال داشته است. در هنگام بروز جنگ و زلزله مناطق مسکونی و مراکز درمانی بیش از پیش در معرض آتش سوزی قرار دارند. بر اثر حوادث فوق الذکر در این مناطق، آتش سوزی در ساختمان به وقوع می پیوندد و بدلیل غیر منتظره بودن زمان وقوع باید آمادگی لازم را قبلاّ کسب نمود و در آتش سوزی های مراکز درمانی کادر درمان ات حدودی می توانند با آتش سوزی اطراف خود مقابله نمایند. لذا مدیران بیمارستانها باید دارای آگاهی کافی در خصوص پیشگیری، اطفای حریق و آموزش های لازم در این مورد و... باشند. آگاهی، نگرش و مهارت مدیران می تواند به افزایش کارایی بیمارستان در مقابله با آتش سوزی اری رساند. روش بررسی: این پژوهش توصیفی – مقطعی – کاربردی است، که در کلیه بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از آموزشی و غیر آموزشی (به غیر از بیمارستان شهید مدرس) در مدت زمان 6 ماه انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه خود ساخته است. روایی و پایایی پرسشنامه تأیید شده و برای تحلیل داده ها از آزمون های K2 پیرسون و اسپیرمن با فرض خطای 0.05=α‌ استفاده شده است. یافته ها: پس از تجزیه و تحلیل داده ها میانگین امتیاز کسب شده توسط یازده مدیر بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از 60 نمره کل پرسشنامه برابر با (36/7 þ 63/27) بوده است. نتیجه گیری: به طور کلی نتیجه می شود که درجه ی آگاهی مدیران بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در زمینه ی مدیریت بحران و بروز حریق در بیمارستان «ضعیف» است. واژگان کلیدی: آگاهی، مدیر، بیمارستان، مدیریت بحران، آتش سوزی، غیر مترقبه.

عنوان مقاله [English]

The study of the hospital managers awareness of fire accident management in the hospitals affliated to Isfahan university of Medical sciences

نویسندگان [English]

  • Ehsanollah Habibi
  • Shohreh Etemad
  • Roya Khalili
  • Maryam Zahmatkesh

چکیده [English]

Introduction: As Aedical centers officialy deal with Crisis in a lower level, hospital adminestraters should have sofficiant Knowledge to pravent and Control them this reasearch attens to evaluate hospital managersol Isfahan Medical University regarding Crisis (fire accident) in formation. Materails and Methods: This reearch is a discriptire one which is applied in all hospitals, educational or non-educational, affilated I.M.U. for six month the population involves 11 hospital adminestrated Information is gathered through questionnare including 60 questions. Questions validity were supported by 3 academic members of medical Informative school. The questioners rebility is 83% base on x-koronbakh the data of was prossed by spss and coralation of variables was obtain by K2-Spierman Peierson by x=5% biase. Results: The results preasented: The mean was 27.63 + 7.36 out of sixty. 1-The mean regarding to 5 specgfic questions of first aim was 2.18+0.75 out of 5. 2- The mean regarding to 9 specific questions of second aim was 2.45+1.29 out of 9. 3- The mean regarding to 7 specific questions of third aim was 6.81+2.9 out of 7. 4- The mean regarding to 7 specific questions of forth aim was 2.63+1.02 out of 7. 5- The mean regarding to 5 specific questions of fifth aim was 3.45+0.52 out of 5. 6- The mean regarding to 20 specific questions of sixth aim was 10.09+3.47 out of 20. Conclusion: According to the above results the hospital adminestrations, knowledge about the Crisis Management of fire accident in hospital was ©©weak¨¨(f.able 1). The degree of their awareness regarding to the necessary equepment for fire announcing intermeicate. The degree of their awarness. Regarding to the necessary equeipment for fire fighting was "weak". Regarding to the how to deal with the fire was inter Mediate. Regarding to the Informing the employes about the fire was "weak". Regarding to the How to transfare the patients to a sofe place was "acceptable". Regarding to the periventive actions for fire accident was intermediate. As a whole their highest Information refers to Item NO.5 and their lowest Information refers to Items NO.2 and 4. Key words: crisis management, fire accident, knowledge.