نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: تاثیر زیاد مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص های مرگ و میر به خصوص امید به زندگی در بدو تولد و اقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ و میرها، لزوم توجه به آثار این مرگ و میرها ضروی است. روش بررسی: نوع تحقیق کاربردی و مطالعه حاضر توصیفی مقطعی، جامعه مورد مطالعه شامل 21873 فوت شدگان سوانح رانندگی در سال 81، منبع اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست و روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات به کمک دو مدل سرمایه انسانی و فراگیر بوده است. نوع تحلیل نظری توصیفی است. یافته ها: مطالعات نشان داد که 29 درصد کل مرگ و میرها در کشور ناشی از سوانح و حوادث رانندگی بوده است، که 3/81 درصد از آنها مرد و 7/18 درصد را زنان تشکیل داده بودند. محاسبات نشان داد که این مرگ و میرها 12580 میلیارد ریال برای کشور بار اقتصادی داشته است. نتیجه گیری: از آنجا که میزان مرگ و میر و علل آن با مسائل اقتصادی ارتباط دارد و تاثیر این حوادث بر سالهای عمر از دست رفته کشور برابر با 4/1 درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده بنابراین بررسی و ریشه یابی و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن، حائز اهمیت می باشد. واژه های کلیدی: سوانح و حوادث رانندگی، مرگ و میر، امید به زندگی، بار اقتصادی.

عنوان مقاله [English]

Mortality cases resulted from road car accidents and its economic cost in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Hesari
  • Arezoo Esmaeili Khatir

چکیده [English]

مقدمه: تاثیر زیاد مرگ و میرهای ناشی از سوانح و تصادفات رانندگی روی شاخص های مرگ و میر به خصوص امید به زندگی در بدو تولد و اقتصاد کشور و عدم توجه به این مرگ و میرها، لزوم توجه به آثار این مرگ و میرها ضروی است. روش بررسی: نوع تحقیق کاربردی و مطالعه حاضر توصیفی مقطعی، جامعه مورد مطالعه شامل 21873 فوت شدگان سوانح رانندگی در سال 81، منبع اطلاعات سازمان پزشکی قانونی کشور و دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست و روش جمع آوری و تحلیل اطلاعات به کمک دو مدل سرمایه انسانی و فراگیر بوده است. نوع تحلیل نظری توصیفی است. یافته ها: مطالعات نشان داد که 29 درصد کل مرگ و میرها در کشور ناشی از سوانح و حوادث رانندگی بوده است، که 3/81 درصد از آنها مرد و 7/18 درصد را زنان تشکیل داده بودند. محاسبات نشان داد که این مرگ و میرها 12580 میلیارد ریال برای کشور بار اقتصادی داشته است. نتیجه گیری: از آنجا که میزان مرگ و میر و علل آن با مسائل اقتصادی ارتباط دارد و تاثیر این حوادث بر سالهای عمر از دست رفته کشور برابر با 4/1 درصد تولید ناخالص ملی کشور بوده بنابراین بررسی و ریشه یابی و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آن، حائز اهمیت می باشد. واژه های کلیدی: سوانح و حوادث رانندگی، مرگ و میر، امید به زندگی، بار اقتصادی.