نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه در فرایند بهبود و بازسازی سازمان، فرهنگ سازمانی قش مهمی را ایفا می کند. انتخاب سبک رهبری مناسب توسط سازمان، نقش مهمی در ایجاد و استقرار فرهنگ سازمانی مطلوب دارد تا با ایجاد یک فرهنگ سازمان مناسب مزیت رقابتی را برای سازمان به وجود آورد. روش بررسی: نوع مطالعه توصیفی می باشد و جامعه آماری مورد بررسی 28 نفر از مدیران، رؤسا و معاونین دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بودند که به صورت سرشماری انتخاب شدند. در این پزوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و سبک رهبری استفاده شده که روایی و پایایی آنها تعیین شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی به صورت درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های chi-squer، fisher exact و Mann-withneyو با استفاده از برنامه نرم افزاری SPSS صورت گرفته است. یافته ها: سبک رهبری غالب در این پژوهش سبک مشارکتی است. فرهنگ سازمانی حاکم بر دانشکده هااز نوع قوی بوده و بین سبک رهبری مدیران و انواع فرهنگ سازمانی بدلیل متنوع نبودن سبک رهبری غالب، رابطه ای وجود ندارد. همچنین بین سبک رهبری مدیران و ویژگیهای دموگرافیک آمها نیز رابطه ای وجود ندارد. همینطور بین انواع فرهنگ سازمانی و ویژگیهای دموگرافیک مدیران در سطح 0.05>p رابطه معنی داری وجود ندارد. نتیجه گیری: یافته ها نشان داد که مدیران در ارائه سبک رهبری از تنوع کافی برخوردار نبوده اند با توجه به اهمیت مدیریت اقتضایی شیوه و سبک مدیریت هر سازمان بر مبنای درجه بلوغ سازمانی کارکنان انتخاب و مدیران باید برای هر موقعیت خاص سبک رهبری متناسب با آن را انتخاب کنند. واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، سبک رهبری، مدیر.

عنوان مقاله [English]

The study of the relationship between organizational culture and the manager¨s leadership styles in Isfahan university of Medical sciences in 1382

نویسندگان [English]

  • Azadeh Dehghan
  • Mohammad Hosein Yarmohammadian

چکیده [English]

Intreduction: Nowadays, organizational eultcure plays an important role in the process of developing and reconstructing an organization. The selection of an appropriate leadership style by the manager has an significant impact on the development and establishment of a favorable oragnizational culture wich pares the ground for the organization to comete with others. Metheds and materials: The is a descriptive study in which 28 managers including the bosses and their deputies in Isfahan university of Medical sciences were selected in census. The data were collected by two questionnaires one for organizational culture and one for leadership style. The validity and reliability of the questionnairs were examined. Both deseriptive (e.g percentage of frequency) and inferential statistics (e.g.chi.square, fisher-man exact test, Mann-Withn ey) were used to analyze the data spss soft ware. Results: The leadership style was freqnently eoeperative in this study. The was a peweful organizational culture prevailing and there was no relatienship between the manager ¨s leadership style and different organizational cultures due to lack of variety of leadership styles and their demographie fealures. And neither was any relationship between different kinds of organizational cultures and the manager’s demographic features when p is less than 0.05. Discussion: The findings revealed that the managers did not have enough varieties in their leadership styles. The managers should by able to choose an appropriate leadership. style according to the specifie sityation he encounters. Key words: organizational culture, leadership style, manager.