نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: رعایت اصول بهداشتی در بیمارستانها منجر به افزاش اثر بخشی، کارایی و در نهایت بهره وری آنها می گردد. هر گونه مسامحه در این زمینه ممکن است خطرات و آسیبهای غیر قابل جبرانی برای بیماران، کارکنان و... ایجاد کند.این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهداشتی بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در سال 1382 انجام شده است. روش بررسی: برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و بنیادی کاربردی از پرسشنامه خود ساخته ای استفاده شده است. پرسشنامه ی مذکور دارای 2 قسمت می باشد. قسمت اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک بیمارستانها (7 سؤال) و قسمت دوم مربوط به سؤالات بهداشتی (201 سؤال) کلیه بخش های درمانی، تشخیصی، اداری – مالی و پشتیبانی بیمارستان می باشد که پس از سنجش روایی و پایایی در 11 بیمارستان دانشگاهی شهر اصفهان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS11 مورد پردازش قرار گرفت. یافته ها: بنابر نتایج به دست آمده میانگین امتیاز وضعیت بهداشت بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان به ترتیب 29/þ 04/3 (متوسط) از 5 امتیاز می باشد. وضعیت بهداشتی در 1 بیمارستان (1/9 درصد) در حد ضعیف، 9 بیمارستان (8/81 درصد) در حد متوسط و در یک بیمارستان (1/9 درصد) در حد خوب ارزیابی شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش، وضعیت بهداشت بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان در حد متوسط ارزیابی شده است. بنابراین به منظور افزایش بهره وری بیمارستانهای دانشگاهی شهر اصفهان رعایت اصول بهداشتی باید مورد توجه جدی مدیران این مراکز قرار گیرد. واژه های کلیدی: بیمارستان، بهداشت.

عنوان مقاله [English]

The survey of hygineie conditions of the hospitals affiliated to Isfahan university of Medical sciences

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Mosadegh Raad
  • Nahid Shirani Bidabadi
  • Parvaneh Ezzati

چکیده [English]

Introduction: Implementiong hyginic principles in hospitals increase their effectivenss, efficiency and productivity. Any negligence in this ease may resultin serious health hazards to patients and hospital. This research was performed to examine the hyginic conditions of the hospitals affiliated to Isfahan University of Medical scrences. Methods: To perform this descriptive and cross-sectional research, a researcher -made check list was used. The check-list contains two parts; questions about the hospital demographic conditions (7 questions) and questions related to hospital safety (201 questions). After approbing the validity and reliability of the checklist, it was completed in 11 IMUHs. The data were analyzed spss 11 software. Results: The mean point value of safety is 3.04þ0.29 of 5 credis. The safety condition of one hospital (9.1%) was low, 9 hospitals (81.8%) was medium and one hospital (9.1%) was good. The saftey principls were applied more in diagnostie departments rather than treatment and ancilliary departments. Discussion: The hygienic conditions of the hospitals affiliated to were Isfahan university of Medical science, consider safety snd hygeinic principles in their hospital in order to incresase the productivity of their hospitals. Key words: Safty-hospital