نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: فن آوری اطلاعات و توسعه اینترنت در جوامع علمی و تحقیقاتی موجب دگرگونی های گسترده ای شده و استفاده از فن آوری مزبور فعالیت های علمی پژوهشگران را تحت تاثیر قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر شبکه اینترنت بر رفتار اطلاع یابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد بوده است. روش بررسی: این مطالعه از نوع پیمایشی بوده، جامعه مورد مطالعه در این پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. نتایج به وسیله نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد: میزان استفاده از اینترنت در جامعه مورد بررسی مطلوب بوده، از بانک های اطلاعاتی بیشترین استفاده صورت گرفته، تاثیر بهره جویی از اینترنت بر فعالیت های پژوهشی جامعه ی علمی بالا بوده و هدف از بهره وری از اینترنت، روز آمد کردن اطلاعات تخصصی بوده است. نتیجه گیری: در رابطه با پرسش ها و پاسخ اعضای هیات علمی، استفاده از اینترنت بر رفتار اطلاع یابی و فعالیت های پژوهشی اعضای تائیر قابل توجهی داشته، به نحوی که بهره جویی از شبکه ی مزبور در تالیف و ترجمه ی مقاله، همکاری در طرح های پژوهشی، و بهره مندی از پایان نامه های تحصیلی قابل ملاحظه می باشد. واژه های کلیدی: اینترنت، تکنولوژی اطلاعات، رفتار سنجی

عنوان مقاله [English]

The role of the Internet for academic members in Najaf Abad Azad University in locating information

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shabani
  • Firouzeh Mahdiyeh Najafabadi

چکیده [English]

Introduction: The Internet has quickly become a major player in the quest for information. Researchers readily employ the Internet as a tool for information retrieval because it can provide fast access to vast amounts of information from a multitude of sources. The purpose of this study is to investigate the role of the Internet in locating information in Najaf Abad Azad University. Methods: It is a survey study in which data were collected by a questionnaire and were analyzed by SPSS using descriptive statistics. Results: It was revealed that the participants used the Internet at an optimum level to update their knowledge about their research interests. In this regard, they employed data banks most commonly. Conclusion: Internet plays a significant role for researchers to locate information so that they use it for compiling and translating books, writing research proposals doing theses. Key words: Internet; Information Technology; Behavioral Assessment.