نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: یکی از مهمترین شاخص های نظام مدیریت هر سازمان، وجود سیستم های اطلاعاتی است که با در اختیار داشتن منابع اطلاعاتی جامع و ارائه آنها به واحدهای مختلف، میتوان اداره و کنترل مجموعه سازمانی را افزایش داد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی نیازهای آموزشی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رابطه با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-مقطعی کاربردی با تعداد نمونه 33 نفر بوده است. نمونه پژوهش، جامعه پژوهش بوده و تمام مدیران (رئیس، مدیر، مترون) بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نظر گرفته شده اند. روش جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه خود ساخته ای (شامل 29 سوال) بود که روایی آن توسط استادان متخصص رشته ی مربوط به تایید رسید. پایایی این پرسشنامه نیز با Cronbach Alfa 86 درصد به تایید رسید. نتایج پرسشنامه توسط نرم افزار آماری SPSS مورد پردازش و تحلیل قرار گرفت و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد و میانگین انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین امتیاز کسب شده توسط مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی به شرح زیر می باشد؛ میانگین نمره آگاهی مدیران از وضعیت شبکه رایانه ای برابر با 5/43، از طرح جامع برابر 8/28 و از رویکردهای جایگزین برابر 4/5 بوده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق درجه ی آگاهی مدیران بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط با فرآیند طرح جامع سیستم های اطلاعاتی بیمارستان «متوسط» ارزیابی شد. در نتیجه نیاز به آموزش برای مدیران بیمارستانها به خوبی احساس می شود. واژه های کلیدی: نیازهای خدمات بهداشتی، مدیران بیمارستان، بیمارستانهای آموزشی، نظام های اطلاعات بیمارستانی

عنوان مقاله [English]

The study of educational needs of managers in hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences based on health information systems in 1385

نویسندگان [English]

  • Ahmadreza Raeisi
  • Zeinab Dadashi

چکیده [English]

Introduction: One of the key features of the management system in each organization is the availability of information systems. Comprehensive information systems and their use by different organizational units can enhance the quality of management of the whole organization. In this study, the educational needs of hospital managers were assessed based on hospital information systems. Methods: It is a cross-sectional study carried out in all hospitals (N=33) affiliated with Isfahan University of Medical Sciences participated. The data was collected by a researchermade questionnaire which was validated by the experts. Its reliability was also examined by cronbach alph (r=86%). Results: The findings revealed that the mean of managers awareness of the web, information systems and alternative approaches were 43.5%, 28.8% and 5.4% respectively. Conclusion: It can be inferred that the managers' awareness of information systems was at "average" level. Thus, managers need to be trained in this regard. Key words: Health Services Needs and Demand; Hospital Administraters; Hospitals, Teaching; Hospital Information Systems.