نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: امروزه دیابت شیرین به عنوان یکی از علل عمده ناخوشی ها، مرگ و میر و افزایش هزینه های بهداشتی در سراسر جهان محسوب می شود. نظام اطلاعات بالینی در بیمارستان ها به عنوان بخشی از نظام مدیریت اطلاعات دیابت به واسطه مدیریت داده های بیماران مبتلا به دیابت، مدیریت این بیماری را میسر می سازد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظام اطلاعات بالینی دیابت در کشورهای آمریکا، اسکاتلند و فنلاند و ارائه الگو برای ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی از دسته مطالعات توصیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای عمومی، اطفال و تخصصی شهر تهران مشتمل بر 27 بیمارستان از طریق پرسش از متخصصان غدد و سرپرستاران بخش ها و مطالعه متون و مشاهده فرم ها و مستندات موجود با استفاده از پرسشنامه و چک لیست بررسی گردید. سپس به بررسی نظام اطلاعات بالینی دیابت در کشورهای منتخب پرداخته شد و بر اساس نیاز کشور، الگوی پیشنهادی برای ایران طراحی و با استفاده از تکنینک دلفی به نظر خواهی از 25 نفر از صاحبنظران رشته های تخصصی غدد، داخلی و مدیریت اطلاعات بهداشتی گذاشته شد. روایی ابزارهای مربوط بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد تعیین گردید. تحلیل اطلاعات بر اساس مقایسه ویژگی های نظامهای پیشگفته در کشورهای مورد مطالعه، به صورت تحلیل توصیفی-نظری صورت گرفت. یافته ها: در طول تحلیل وضعیت موجود نظام اظلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای مورد مطالعه و نبود این نظام، پژوهشگران الگوی نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانها را براساس مطالعه آن در آمریکا، اسکاتلند و فنلاند و بر اساس نیاز کشور در قالب 7 محور مشتمل بر اهداف، تجهیزات و محل استقرار، مسوولین اجرایی، انواع داده ها و نحوه گردآوری آنها، پردازش داده ها، توزیع اطلاعات و ملاک و نحوه پیگیری و فراخوانی بیماران ارائه نمود که بعد از اجرای تکنیک دلفی 98 درصد توافق، مورد تایید واقع شد. نتیجه گیری: طراحی و اجرای نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای عمومی و اطفال کشور، جهت مدیریت بیماری دیابت که دو هدف متعالی نظام های بهداشتی، یعنی کنترل کیفیت و کنترل هزینه ها را به دنبال دارد، توصیه می گردد. واژه های کلیدی: دیابت شیرین، نظام های مدیریت اطلاعات، نظام های اطلاعات بیمارستانی

عنوان مقاله [English]

A comparative study of clinical information systems regarding diabetes mellitus in several countries

نویسندگان [English]

  • Azamossadat Hosseini
  • Hamid Moghaddasi
  • Maryam Jahanbakhsh

چکیده [English]

Introduction: Diabetes mellitus is one of the most frequent causes of morbidities , mortalities and increasing cost of health care services all over the world. Diabete’s clinical information system which is part of diabete’s information management system make it possible to manage this illness. This study aimed at comparing the diabetes clinical information systems in the U.S. , Scotland and Finland and present a model for Iran. Methods: It is a descriptive study in which the current status of diabetes clinical information system in public, pediatrics and specialized hospitals (N=27) were examined by using questionnaires and checklists. Then, diabetes clinical information system in the selected countries were investigated and based on our country’s needs , a model was presented by using Delphi technique and it was validated by some experts (n=35). Results: Based on the findings of this study, the researchers presented a model which focused on seven areas including objectives, equipment, executive authorities, data collection methods, data processing and their distribution, and patients’ follow-up and summoning. The model was confirmed (98%) after Delphi technique was carried out. Conclusion: It was suggested that diabetes clinical information system be designed and implemented in public and pediatrics hospitals for diabetes management in order to achieve two main objectives in health systems : controlling the quality of healthcare services and controlling their expenses. Key words: Diabetes Mellitus; Management Information Systems; Hospital Information Systems.