نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: به کارگیری اصول مدیریت کیفیت به عنوان یک فلسفه و اصول رهبری با ارائه راهکارهای مناسب و تلفیق نگرش فرآیند مدار به پیشگیری از بروز بحرانهای سازمانی کمک نموده، مدیریت بر آن را ساده می کند. بیمارستان دکتر غرضی اصفهان نیز در راستای حرکت به سمت بهبود کیفیت اقدام به استقرار این نظام نمود. نظام مدیریت کیفیت سال 1380 در بیمارستان مستقر و در آبانماه 1381 موفق به دریافت گواهی ISO 9001:2000 شد. هدف از این مطالعه مقایسه اصول مدیریت کیفیت با نظام مدیریت کیفیت استقرار یافته در بیمارستان دکتر غرضی اصفهان بود. روش بررسی: این مطالعه توصیفی و مقطعی بود که در سال 1385 انجام گرفت. حدود شمول این مطالعه مربوط به کلیه بخشهای بیمارستان است که در نظام نامه جزو دامنه استقرار مدیریت کیفیت محسوب شده است. ابزار گردآوری داده ها چک لیست و پرسشنامه بود. در تدوین چک لیست ها از اصول و استانداردهای مدیریت کیفیت و در تهیه پرسشنامه رضایت مندی بیماران از پرسشنامه های استاندارد وزارت بهداشت و دانشگاه استفاده شد. حداقل حجم نمونه لازم براساس مطالعه اولیه 452 بیمار برآورد گردید که جهت اطمینان بیشتر با 500 بیمار مصاحبه گردید. داده های استخراج شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: این مطالعه تطبیقی نشان داد که آنچه با الگوگیری از سازمان استاندارد بین المللی سری 9000 در نظام مدیریت کیفیت بیمارستان دکتر غرضی اصفهان پیاده سازی شده با اصول هشتگانه مدیریت کیفیت منطبق و هم سو می باشد. نتیجه گیری: استقرار مدلهای کیفیت در سازمانها برای تعالی سازمانها ضروری است ولی باید توجه داشته باشیم که فلسفه و هدف از استقرار آن چیست. در این میان نارسایی مهم نهادینه نشدن عناصر نظام مدیریت کیفیت در نظام مدیریت بیمارستان و تمرکز بیش از حد فعالیت های مربوط به آن در دفتر بهبود کیفیت که مانع فراگیر شدن نظام مدیریت کیفیت در بیمارستان است، به عنوان مهمترین نارسایی های موجود شناخته شد. واژه های کلیدی: مدیریت اطلاعات، مدیریت کیفیت جامع، کیفیت مراقبت بهداشتی، بیمارستانها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of quality management principles and quality management system in Gharazi hospital

نویسندگان [English]

  • Shirin Abbasi
  • Msoud Ferdosi

چکیده [English]

Introduction: we can facilitate hospital management and prevent organizational crises by applying quality management principles. Gharazi hospital in Isfahan set up a quality management system in 1380 and in 1381 received ISO 9001 , 2000 certificates. This study compared the quality management principles and the quality management system established in this hospital. Methods: It is a cross-sectional study which was performed in 1385. All wards of the hospital in which the quality management was carried were studied. Data were collected by a checklist and a questionnaire. Checklists were made based on quality management standards and principles and questionnaires were made based on ministry of health standards. Results: The findings indicate that what is established in Gharazi hospital based on international standards series 9000 in quality management system was consistent with the eight principles of quality management. Conclusion: Establishing quality management systems in organizations in essential for their improvement but the philosophy of their establishment must be taken into account. Key words: Information Management; Total Quality Management; Quality of Healthcare; Hospitals.