نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: محدوده ی ارائه خدمات درمانی به بیماران آنقدر گسترش یافته است که فراهم کردن کلیه این خدمات در قالب بیمه خدمات درمانی حداقل از دیدگاه اقتصادی مقرون به صرفه نیست. تجربیات جهانی نشان می دهد در بسیاری از کشورها برای تحت پوشش قرار دادن این خدمات از بیمه درمان مکمل استفاده می شود. این مطالعه به منظور بررسی تطبیقی تعیین فرایند نظام اطلاعات، تعیین بسته های خدمات بیمه درمان مکمل در کشورهای منتخب و الگو برای ایران انجام شد. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی بوده که به صورت تطبیقی در فاصله سالهای 1382-1383 صورت گرفته است. به این منظور 28 نفر از استادان، مدیران و سرپرستاران به عنوان نمونه مورد مطالعه از جامعه پژوهش (استادان، صاحبنظران و کارشناسان بخش سلامت) انتخاب گردیدند. انتخاب کشورها بر مبنای مدل Garden و نظام های سلامت صورت گرفته و در ارائه پیشنهاد الگو، از تکنیک دلفی استفاده شد. پرسشنامه مورد نظر با توجه به منابع مختلف و به استناد کتاب و مجلات تهیه شده، جهت تعیین روایی در اختیار استادان مجرب و کارشناسان قرار گرفت و با استفاده از پیشنهادات آنان و تایید نهایی اعتبار علمی آن تایید شد. پایایی آن نیز با روش آزمون-بازآزمون در میان ده نفر از افراد، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل با نرم افزار آماری SPSS صورت پذیرفت. یافته ها: پوشش ناکافی خدمات بیمه درمان همگانی (89 درصد) بعنوان مهمترین عامل در انتخاب بیمه درمان مکمل تعیین شد. در الگو: از میان نهادهای متولی امر بیمه، شورای عالی سلامت مسوول تصویب خدمات بیمه درمان مکمل تعیین گردید (78 درصد) ضمن آنکه ساختار سازمانی سیستم های ارائه دهنده ی بیمه درمان مکمل در اجرا غیر متمرکز، ولی در سیاستگذاری و برنامه ریزی متمرکز (5/92 درصد) بود و حق بیمه های پوشش های بیمه درمان مکمل بر اساس مزایای بسته های خدماتی و میزان تعهدات شرکتهای بیمه ای (78 درصد) تعیین گردید. نتیجه گیری: در نهایت اینکه بهره گیری از بیمه ها در قالب بیمه درمان مکمل دولتی و خصوصی و ایجاد رقابت، می تواند در ارتقای کیفیت خدمات بیمه درمان، بهبود سطح رضایتمندی مصرف کننده خدمات نقش بسزایی ایفا نماید. واژه های کلیدی: بیمه، بیمه ی بهداشت و درمان، خدمات بهداشتی درمانی

عنوان مقاله [English]

A comparative study of supplementary healthcare services packages in selected countries and presenting a model for Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Vafaee Najar
  • Iraj Karimi
  • Ebrahim Sedghiani

چکیده [English]

Introduction: Supplementary health care services are provided to offer health care services beyond existing medical services at a reasonable cost to all members. These supplementary health care services contribute to the health and quality of life of the members and therefore membership provides peace of mind and a sense of security. This study aimed at investigating supplementary health care services packages in selected countries and presenting a model for Iran. Methods: It is a comparative study which was carried out from 1382 to 1383. The countries to be studied were selected based on Garden Division model and Delphi technique was used to present a model for Iran. To collect data, a questionnaire was used. Its validity was approved by experts and test-retest was used to confirm its reliability. Results: The main factor that made people use supplementary health care services was that public health care services do not cover all aspects of health care (89%). Among the organizations responsible for insurance, supreme health council was assigned in charge of approving supplementary health care services (78%). A decentralized organizational structure was proposed executively for supplementary health care systems while they were suggested to be centralized in policy – making and planning (92.5%). Conclusion: Developing a kind of competition between public and private supplementary health care services may have an important role in enhancing the quality of health care services and improving the consumers' satisfaction. Key words: Insurance; Insurance, Hospitalization; Health Services.