نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدمه: نظام مدیریت اطلاعات یک روش رسمی برای تهیه و ارائه اطلاعات لازم، دقیق و به هنگام به مدیران، به منظور تسهیل فرآیند تصمیم گیری، برنامه ریزی و کنترل مدیریت می باشد. در این میان مدارک پزشکی با وقوف به ابعاد و ارزش واقعی اطلاعات در بخش بهداشت و درمان می تواند اصلی ترین جایگاه اطلاعاتی بخش را به خود اختصاص دهد. هدف اصلی از انجام این پژوهش مقایسه روند نظام مدیریت اطلاعات بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت ا... کاشانی با استاندارد بوده است. روش بررسی: این پژوهش از دسته مطالعات مشاهده ای – توصیفی – مورد نگاری است. جامعه ی پژوهش شامل 7 نفر کارکنان بخشهای مدارک پزشکی (واحد پذیرش، آمار، بایگانی و کد گذاری) و مشاور مدیر بیمارستان آیت ا... کاشانی و زمان پژوهش بهار 1385 بوده است. ابزار جمع آوری اطلاعات چک لیست و پرسش نامه و روش جمع آوری داده ها مشاهده و مصاحبه بوده است. روایی چک لیست و پرسشنامه بر اساس نظرات متخصصین مربوط مورد تایید قرار گرفت و با توجه به اینکه به کمک استانداردهای کمسیون مشترک اعتبار بخشی سازمان های مراقبت بهداشتی آمریکا ارزیاب انجام شد پایایی مورد تأیید بود. تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فرضیه Z انجام گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که روند ثبت و جمع آوری اطلاعات، روند بازیابی و تئزیع اطلاعات از وضعیتی غیر استاندارد در مقایسه با استانداردهای آمریکا و کانادا برخوردار بوده ولی روند توزیع اطلاعات تقریباّ رو به بهبود است. نتیجه گیری: مطابق نبودن روند نظام مدیریت اطلاعات بخش مدارک پزشکی بیمارستان آیت ا... کاشانی با استاندارد و نامطلوب بودن روش های کار، باعث انحراف مسیر فعالیت های این بخش از اهداف اصلی خود شده است و اصلاح آن ضروری است. واژه های کلیدی: نظام های اطلاعات بیمارستانی؛ نظام های مدیریت اطلاعات؛ مدارک پزشکی؛ استاندارد های مرجع؛ مدیریت اطلاعات

عنوان مقاله [English]

The study of information management system of medical records office in Kashani hospital based on the existing standards

نویسندگان [English]

  • Sima Ajami
  • Ozra Tavakoli Moghadam

چکیده [English]

Introduction: Information management system is a formal approach to collect the necessary information in its due time for managers to facilitate decision-making, planning and management. Medical records system which is closely associated with pieces of information and their true value can play an important role in health care organizations. The main objective of this study is to compare information management system of medical records office in Kashani hospital with the existing standards. Methods: It is a case study in which seven people working in admission, statistics, filing and code-making units and the manager's advisor were observed and interviewed in spring 1385. The data were collected by a checklist and a questionnaire whose validity were approved by experts and whose reliability were confirmed based on common accreditation standards of the U.S. healthcare organizations. Results: Findings indicate that registration, collection, retrieval and distribution of information are not based on standards of Canada and the U.S. However, the distribution of information is nearly improving. Conclusion: Lack of congruity of information management system of medical records office in Kashani hospital with the expected standards diverts the direction of the planned activities of this office and therefore, it is necessary to modify information management system of medical records office. Key words: Hospital Information System; Management Information System; Medical Records; Reference Standards; Information Management.