نوع مقاله : مقالات پژوهشی

نویسنده

چکیده

در سالهای اخیر، حرفه ی اطلاع رسانی با تییرات و درخواست رو به افزایش مهارتهای نوین شناخته می شود. این دگرگونی از طریق ظهور پیوسته فناوری های نوین به وجود آمده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی مهارتهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی متخصصین اطلاع رسانی می باشد. در این مقاله، مهارتهای فناوری اطلاعاتی، ارتباطی و تاثیر آن در عصر اطلاعات، خدمات مرجع و همچنین اثرات تقسیم دیجیتال بر توسعه مهارتها مورد بررس قرار می گیرد. در ادامه، طرح تحقیقاتی نیجریه به عنوان نمونه ای از کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار می گیرد. از مهمترین نتایج این مقاله توجه به منابع رایگان و استفاده از آنها است که موجب خودآموزی مهارتهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی می شود و در نهایت باعث گرایش گسترده ی کاربران به کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می گردد. واژه های کلیدی: تکنولوژی اطلاعات؛ تکنولوژی؛ اطلاع رسانی

عنوان مقاله [English]

ICT skills for information professionals in developing countries : perspectivefrom a study of the electronic information environment in Nigeria

نویسنده [English]

  • Farshid Danesh

چکیده [English]

In recent years, work for the information profession has become characterized by fast-paced change and new skills requirements. This transformation has been brought about by the constant emergence of relevant new technologies. In this paper, ICT skills for professionals in developing countries are examined and Nigeria research project is mentioned as an example. One of the important implications of this paper is focusing on free sources of information which makes the self-learning of ICT skills possible. Key words : Information Technology; Technology; Information Science