نوع مقاله : مقاله مروری نقلی

نویسندگان

چکیده

امروزه مطالعات موردی در تحقیقات بالینی گسترش زیادی دارند، تا حدی که برخی کاربرد این مطالعات را تنها به گزارش‌های پزشکی محدود کرده‌اند. اما روش تحقیق موردی به عنوان یک الگوی تحقیق عمیق و جامع در حال کسب جایگاه ویژه‌ای در بررسی مسایل سیستم‌های بهداشتی- درمانی و نیز ارزیابی نظریه‌ها و نظریه‌پردازی در حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی سلامت می‌باشد. پژوهشگر از راه مطالعه‌ی موردی به کشف، توصیف یا توضیح یک مورد (یک فرد، یک فرایند، یک برنامه و یا یک مؤسسه) به منظور به دست آوردن دیدی عمیق درباره‌ی آن می‌پردازد. هدف این مقاله بررسی روش مطالعه‌ی موردی به عنوان یک روش جامع برای نظریه‌پردازی در حوزه‌ی مدیریت بهداشت و درمان و ارزیابی کاربردهای آن می‌باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش مروری است و با استفاده از آن ضمن توصیف روش مطالعه‌ی موردی به عنوان یک مطالعه‌ی جامع و در سطح کلان به عنوان یک راهبرد ترکیبی، به بررسی دقیق اهداف مطالعه‌ی موردی، تعریف مورد و انواع آن و چگونگی انتخاب مورد پرداخته می‌شود. همچنین انواع مطالعه‌ی موردی، چارچوب مفهومی مورد استفاده در آن و مراحل اجرایی مطالعه‌ی موردی به بحث گذاشته خواهد شد. در نهایت ابزارهای مورد استفاده در این قبیل پژوهش‌ها و چگونگی تعیین روایی و پایایی آن‌ها بیان می‌گردد. ضمن مرور و تحلیل متون منتشر شده در زمینه‌ی مطالعات موردی، نتیجه گرفته می‌شود روش مطالعه‌ی موردی در تحقیقات مدیریت بهداشت و درمان مورد غفلت قرار گرفته است. با عنایت به ویژگی‌های این روش مطالعه، بررسی‌های بیشتر در زمینه‌ی انواع و موارد کاربرد آن و نیز استفاده از آن در تحقیقات نظام سلامت و نقد و ارزیابی‌ بیشتر آن پیشنهاد می‌شود.واژه‌های کلیدی: مطالعه‌ی موردی؛ روش‌های تحقیق؛ سازمان و مدیریت (بهداشت و درمان)؛ پژوهش.

عنوان مقاله [English]

Case Study Methodology and Its Application in Field of Research in Health Management and Planning

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Yarmohammadian
  • Zahra Agharahimi
  • Hadi Haiati Abbarik
  • Roqaye Mohammadi Bakhsh

چکیده [English]

The goal of this article is review on case study methodology as a comprehensive method for theorizing in field of health and evaluating its applications. The method of this article is review and description of case study as a comprehensive study and in macro level as an integrated and combined strategy intend to explain goals of the method, definition of CASE, how to select it, conceptual framework and phases in case study methodology. According to review and analysis of literature about case study methodology, it is concluded that case study methodology is neglected in health management and planning research. Considering advantages of this method, it is recommended to do further study and application of it to theorizing and evaluating as well as solving the problems in health system.Keywords: Case Study; Research Methods; Organization and Administration; Research.