نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 مربی، آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران.

4 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: m.esmaeili@mng.mui.ac.ir

چکیده

مقدمه: طراحی و اجرای حداقل مجموعه‌ی داده‌ها (Minimum Data Set) در مراکز درمانی مقدمه‌ی مدیریت اطلاعات بیماری است و ارتقای کیفیت مراقبت و کنترل آن را به دنبال دارد.  MDSپیوند به عنوان مجموعه‌ی گسترده‌ای از واژه‌ها و تعاریف پذیرفته شده قلمداد می‌شود و با فراهم آوردن یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مدیریتی برای تصمیم‌گیری در صنعت سلامت متضمن دسترسی به داده‌های بهداشتی دقیق و بدون ابهام بیماری‌ها است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف مطالعه‌ی حداقل مجموعه‌ی داده‌های نظام مدیریت اطلاعات پیوند اعضا در کشورهای کانادا، مالزی و استرالیا و ارایه‌ی راهکار مناسب برای ایران انجام شده است.روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و به صورت تطبیقی در سال 1388 انجام شده است. ابتدا MDS پیوند موجود در کشور بررسی شد، سپس MDS پیوند در کشورهای منتخب به عنوان کشورهای پیشرو در سیستم ثبت پیوند از طریق متون و منابع الکترونیکی مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله‌ی تحلیل داده‌های MDS پیوند در کشورهای منتخب، با استفاده از جداول تطبیقی و تعیین وجوه اشتراک و افتراق مجموعه‌ی داده‌ها انجام گردید و در نهایت با توجه به نتایج حاصل، مجموعه‌ای از فرم‌های ثبت پیوند اعضا برای کشور طراحی و پیشنهاد گردید.یافته‌ها: حداقل مجموعه‌ی داده‌های پیوند اعضا در قالب 23 فرم به صورت سه دسته (فرم‌های ثبت گیرنده‌ی پیوند، فرم‌های ثبت اهدا کننده‌ی عضو، فرم‌های پیگیری مراقبت‌های بعد از پیوند و فرم اهدا کننده‌ی زنده و مرگ مغزی) طراحی و پیشنهاد گردید و مورد تأیید صاحب‌نظران واقع شد.نتیجه‌گیری: به منظور ثبت کلیه‌ی داده‌ها و بررسی‌ها و گزارش‌گیری آتی با مشخصه‌های متفاوت، باید فرم‌های مختلفی جهت ثبت داده‌ها در فرایند اهدای اعضا طراحی شود تا دقیق‌ترین اطلاعات به واسطه‌ی تکمیل این فرم‌ها وارد بانک اطلاعاتی شبکه‌ی فراهم‌آوری اعضای پیوندی شود و مورد استفاده قرار گیرد. MDS پیوند در قالب فرم‌های طراحی شده، منجر به کنترل هزینه‌‌ها و ارتقای مدیریت پیوند در کشور می‌گردد. همچنین مطالعات بقا، میزان اهدا و اطلاعات مورد نیاز برای بررسی‌های علمی و سیاست‌گذاری‌های کشوری بر اساس این اطلاعات ممکن می‌باشد.واژه‌های کلیدی: داده‌ها؛ مدیریت اطلاعات؛ پیوندها؛ مطالعه‌ی تطبیقی

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Minimum Data Sets of Health Information Management of Organ Transplantation in Selected Countries and Presenting Appropriate Solution for Iran

نویسندگان [English]

  • Saeid Karimi 1
  • Sakineh Saghaeiannejad Isfahani 2
  • Mehrdad Farzandipour 3
  • Maryam Esmaeili Ghayoumabadi 4

1 Assistant Professor, Health Services Management, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

2 Lecturer, Education of Medical Records, Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Health Information Management, Kashan University of Medical Sciences. Kashan, Iran.

4 MSc, Education of Medical Records, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: m.esmaeili@mng.mui.ac.ir

چکیده [English]

Introduction: Designing and performing of minimum data sets (MDS) in hospitals and health centers can be considered as the beginning steps of any disease information management which result in improvement of the quality of care and disease control. Transplantation MDS with a set of definitions considered as one the most important management decision making facilities which ensure accessibility to accurate health data. The main purpose of this work was to study the minimum data sets of health information management of organs transplantation in Canada, Malaysia and Australia, and present solutions for Iran.Methods: This research was an applied comparative study in 2009 which was conducted through three stages. At the first step, transplantation MDS in selected pioneer countries was studied via e-text and resources and compare with Iran situation systematically studied. At data analysis stage, the transplantation MDS at selected countries were compared using comparative tables method and difference and similarities were determined. Finally with respect to accumulated data, new organ transplantation registry forms were established for Iran.Results: A transplantation MDS was proposed as 23 forms in three categories (transplantation recipient registration forms, transplant candidate registration forms, transplant recipient follow-up forms, living donors and deceased donor registration forms) and approved by experts.Conclusion: In order to register all the possible data in future, it is necessary to establish different registry forms to prepare the most accurate set of data for organ procurement network. The prepared transplantation MDS as a set of forms will bring about costs controlling and promoting of organ transplantation management in Iran .Also assessment of the rate of organ donations survival establishment of appropriate polices will be possible through exploitation of extracted data from the prepared forms.Keywords: Data; Information Management; Transplants; Comparative Study.