نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول). Email: yaghoobbi997@gmail.com

2 دانشیار، مدیریت برنامه‌ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

5 مربی، آموزش مدارک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: عدالت سازمانی متغیری است که پیش‌بینی کننده‌ی بسیاری از متغیرهای سازمانی است. یکی از این متغیرها که در سازمان‌های امروزی دارای اهمیت بسیاری است، مقوله‌ی رفتار مدنی سازمانی است. از این‌رو پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه‌ی بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان مدارک پزشکی بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان در سال 1387 انجام شده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی (رابطه‌ای)است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ی عدالت سازمانی و پرسش‌نامه‌ی رفتار مدنی سازمانی بود. روایی پرسش‌نامه با نظر صاحب‌نظران مدیریت تأیید شد و پایایی آن به کمک Cronbach’s alpha به دست آمدکه به ترتیب برای پرسش‌نامه‌ی عدالت سازمانی 91 درصد و برای پرسش‌نامه‌ی رفتار مدنی سازمانی 80 درصد بود. مکان انجام پژوهش بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان (الزهرا، خورشید، کاشانی، فیض، عیسی بن مریم) و زمان آن در سال 1387 بوده است. تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی و تحلیلی توسط نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.یافته‌ها: میانگین نمره‌ی عدالت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های شهر اصفهان 8/41 از 100 با انحراف معیار 6/21 بود که بالاترین نمره مربوط به عدالت توزیعی و کمترین نمره مربوط به عدالت تعاملی بود. بین عدالت سازمانی، وظیفه‌شناسی، نوع‌دوستی و مردانگی رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده نشد و بین عدالت سازمانی، فضیلت شهروندی، احترام و تکریم و رفتار مدنی سازمانی رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده شد (001/0 > P).نتیجه‌گیری: از آن‌جا که نمره‌ی عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کارکنان بیمارستان‌های منتخب متوسط و نمره‌ی عدالت تعاملی در حد ضعیف می‌باشد، بنابراین مدیران بیمارستان‌ها باید زمینه‌های ایجاد و بهبود ادراک عدالت را در بین کارکنان فراهم نمایند.واژه‌های کلیدی: سازمان‌ها؛ رفتار؛ مدارک پزشکی؛ متغیرها.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between the Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior among Medical Records Staffs of Selected

نویسندگان [English]

  • Maryam Yaghoubi 1
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 2
  • Ahmad Reza Raeisi 3
  • Marzieh Javadi 4
  • Sakineh Saghaiannejad Isfahani 5

1 PhD Student, Healthcare Services Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding author) Email:yaghoobbi997@gmail.com.

2 Associate Professor, Management and Educational Planning, Medical Educational Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4 PhD Student, Healthcare Services Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

5 Lecturer, Education of Medical Records, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Organizational justice is a variable that predicts many organizational variables. One of these variables that have an important role in many organizations today is organizational citizenship behavior. So this study aimed to study the relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior among medical record staff in selected hospitals of Isfahan in 2008.Methods: In this descriptive correlation study, medical record stuffs were included. Data collected using two questionnaires:  organizational justice, and organizational citizenship behavior questionnaire. The questionnaires reliability was supported based on Cronbach Alfa .and questionnaire validity confirmed by specialist view of point. Data analyzed by SPSS software.Results: Mean score of organizational justice among hospital stuff in Isfahan was 40.9+/-18.1.between hospitals in Isfahan. The highest and lowest score was related to distributive and interactive justice, respectively. There was no significant relationship between organizational justice and conscientiousness, altruism, sportsmanship. There was a significant  relationship between organizational justice and civic virtue, courtesy and organizational citizenship behavior (P<0.001).Conclusion: Since the score of organizational citizenship behavior and organizational justice among stuff of selected hospitals were moderate and the score of interaction justices was weak. Therefore, hospital managers should provide the backgrounds of creating and improvement of perceived justice among staff.Keywords: Organizations; Behavior; Medical Records; Variables.