نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)yaghoobbi997@gmail.com Email:

3 مدرس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی امیرکبیر، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

5 استادیار، تربیت بدنی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

6 کارشناس، مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

7 دانشجوی دکتری، مدیریت بیمارستان، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 کارشناس ارشد،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: ارزشیابی عملکرد منابع انسانی نیاز به شاخص‌های مناسب برای سنجش عملکرد دارد. در واقع تدوین شاخص، اساسی‌ترین منبع اطلاعاتی برای هر گونه ارزشیابی می‌باشد. در واقع هدف این مقاله، تدوین شاخص‌های منابع انسانی در بخش بهداشت و درمان به منظور تأمین اطلاعات کافی جهت ارزیابی مدیریت منابع انسانی در این بخش است که این کار با طراحی یک چارچوب مفهومی جهت تدوین و طبقه‌بندی شاخص‌ها صورت گرفته است.روش بررسی: در تحقیق حاضر، با توجه به اهمیت موضوع و اهداف پژوهشی از روش توصیفی- کاربردی استفاده شده است. حوزه‌ی مطالعه در این پژوهش، اداره‌ی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی اصفهان بود و زمان انجام آن 85-1384 بوده است. جهت بررسی روند پژوهش و به منظور عملی کردن مراحل مختلف علمی طرح، یک چارچوب مفهومی برای طرح تنظیم گردید و بر اساس آن شاخص‌ها تدوین و اعتبار‌سنجی به روش گروه‌های بحث متمرکز صورت گرفت.یافته‌ها: شاخص‌های طراحی شده در زمینه‌ی مدیریت منابع انسانی، به 7 گروه که شامل درون‌داد، فرایند، برون‌داد، کارایی، اثربخشی، بهره‌وری و پیامد طبقه بندی شده‌است؛ مجموع شاخص‌ها در این طبقات 60 شاخص می‌باشد. نمره‌ی نهایی شاخص در اداره‌ی نیروی انسانی دانشگاه علوم پزشکی 1042 بوده‌است که 63 درصد از کل نمره را به خود اختصاص داده است.* این مقاله حاصل پروژه‌ی مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با کد 35/4-83- ARS/HRMو طرح ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به شماره 14121/4/12/پ می‌باشد.1. دانشیار، مدیریت برنامه ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.2. دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول)yaghoobbi997@gmail.com              Email:3. مدرس، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشگاه علوم پزشکی امیرکبیر، تهران، ایران.4. دانشجوی دکتری، فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.5. استادیار، تربیت بدنی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.6.  کارشناس، مدیریت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.7. دانشجوی دکتری، مدیریت بیمارستان، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.8. کارشناس ارشد،کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.نتیجه‌گیری: به منظور نظارت و ارزشیابی فعالیت‌های واحدهای منابع انسانی در سازمان‌ها، شاخص‌ها یکی از ابزارهای مهم و اساسی تلقی می‌شوند. از این رو طراحی شاخص، به عنوان یک سیستم اطلاعات ارزیابی منابع انسانی در سطوح مختلف سیستم بهداشتی و درمانی از مهم‌ترین وظایف مدیران و کارشناسان این حوزه‌ها می‌باشد.واژه‌‌های کلیدی: شاخص‌ها؛ منابع انسانی؛ سازمان و مدیریت(بهداشت و درمان).

عنوان مقاله [English]

Compiling the Basic Human Resources Indicators in Health System

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hosain Yarmohamadian 1
  • Maryam Yaghoubi 2
  • Jahanara Mamikhani 3
  • Maryam Ansary 4
  • Jahangir Karimian 5
  • Mostafa Kiani 6
  • Majid Shirzadi 7
  • Leila Shahrzadi 8

1 Associate Professor, Educational Planning, Medical Educational Research Center. Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.

2 PhD Student, Health Service Management, Health Management and Economic Research Center. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author)Email: yaghoobbi997@gmail.com

3 Teacher, Health Service Management, Amirkabir University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 PhD Student, Philosophy of Education, Isfahan University, Isfahan, Iran.

5 Assistant Professor, Tarbiat Badani, Health Management and Economic Research Center. Isfahan University of Medical Science, Isfahan, Iran.

6 BSc, Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

7 PhD Student, Hospital Management, Health Management and Economic Research Center. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

8 MSc, Medical Library & Information Science. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Evaluation of human resources requires proper indicators for its performance measurement. In fact, compiling indexes consider as the basic source of information evaluation. The aim of this study was to compiling the basic human resources indicators in health system to provide enough information to evaluate human resource management in this sector. This work developed by designing a conceptual framework to compile and classify the indicators.Methods: In this descriptive/ applied study, which carried out in 2006-7, the research sample was human resources office of University of Medical Sciences in Isfahan. To implement various stages of the scientific projects a conceptual framework for the project was designed and according to it the indicators was compiled using IPPO model and validation of the method was performed using concentrated discussion groups.Results: The designed indicators were categorized in seven groups, including input, process, output, efficiency, effectiveness, productivity and outcome. Total indicators in this index were 60.The final score of University Human Resources Department was 1042 that had been allocated 63% of the total score.Conclusion: Indicators considered as the most important tools in monitoring and evaluation activities of units of human resources in organizations. Hence, compiling indicators, as a human resources information system evaluation tool at different levels of health system is the most important tasks of managers and experts in this field.Key words: Indicators; Human Resources; Organization and Administration.