نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: ghahnaviyeh@dnt.mui.ac.ir

2 دانشجوی دکتری، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: زندگی ما در دورانی است که با پدیده‌ی جهانی شدن و رشد فزاینده‌ی ارتباطات همه جانبه در فراسوی مرزهای جغرافیایی روبه‌رو هستیم. در چنین زمانی متخصصان و پژوهشگران ناچار هستند به سوی ارتباطات بیشتر و پدیده‌ی «همکاری علمی» و «تألیف مشترک» روی آورند، چرا که یک فرد متخصص به ندرت می‎تواند تمام تخصص، مهارت، منابع و امکانات لازم برای غلبه بر مشکلات پژوهشی را در چنین شرایطی داشته باشد. هدف مقاله دستیابی به تأثیر مشارکت و همکاری گروهی در تولید مقالات علمی ارایه شده به همایش‎های برگزار شده در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال‎های 85-1381 بوده است.روش بررسی: نوع مطالعه پیمایشی است و از روش علم سنجی برای انجام پژوهش استفاده شده است. جامعه‌ی این پژوهش تمامی مقالات علمی ارایه شده در همایش‎های سراسری تازه‎های پزشکی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طی سال‎های 1381 تا 1385 به تعداد 1751 مقاله و 3697 نفر محقق بوده است. اطلاعات ابتدا به صورت دستی در سیاهه‌ی مورد نظر ثبت شد. سیاهه‌ی مذکور ویژه‌ی ورود اطلاعات ارایه دهندگان مقالات در سمینارها بود که روایی آن توسط متخصصان حوزه‌ی کتابداری و اطلاع رسانی مورد تأیید قرار گرفت. پس از این مرحله، داده‌های گردآوری شده در نرم‌افزار آماری Excel وارد گردید. پس از آن با توجه به پرسش‌های مطرح شده، داده‌‌‌‌ها شمارش، رتبه‌بندی و جهت تحلیل‌های لازم مرتب گردید.یافته‌ها: بیشترین تعداد عناوین مقالات (522 عنوان) مربوط به سال 1382 با تعداد 1350 نویسنده و با میانگین 59/2 تعداد نویسنده در هر مقاله و کمترین تعداد عناوین مقالات (209 عنوان) مربوط به سال 1385 با تعداد 474 نفر نویسنده و با میانگین 27/2 تعداد نویسنده در هر مقاله می‌باشد. در مورد پر‌کارترین پژوهشگرانی که دارای بیشترین همکاری گروهی بوده‎اند، مشخص شد که رضا اسحاقی با مشارکت در 13 عنوان مقاله؛ حسین حجازی و گیتی صادقیان به صورت مشترک با 12 عنوان مقاله و احسان‎اله حبیبی با 11 عنوان مقاله جزء پرکارترین نویسندگان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارایه‌ی عناوین مقالات به همایش‎های دانشگاه علوم پزشکی در سال‎های مورد بررسی بودند.نتیجه‌گیری: روحیه‌ی همکاری گروهی در بین نویسندگان پایین است و این موضوع حاکی از این امر است که شناسایی رشته‎ها و پژوهشگران پرکار می‎تواند راهنمایی برای دیگر محققان و نویسندگان مقالات در دانشگاه باشد تا بدین وسیله با محققین فعال در تولید و افزایش علم بیشتر آشنا شوند و بتوانند از این طریق از تجارب یکدیگر استفاده نمایند.واژه‌های کلیدی: همایش‎ها؛ تولید؛ علم؛ دانشگاه‌ها.

عنوان مقاله [English]

The Collaboration Rate among Researchers of Isfahan University of Medical Sciences in Medical and Paramedical National Seminars

نویسندگان [English]

  • Hassan Ghahnavyeh 1
  • Farshid Danesh 2

1 MSc, Library & Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences. Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: ghahnaviyeh@dnt.mui.ac.ir.

2 PhD Student, Medical Library & Information Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Nowadays we face with the globalization and increasing development of communication in all aspects. As a result, researchers and specialists should proceed to more communication and scientific collaboration and co- authorship, because a specialist can hardly overcome all problems in research process. The main object of this paper is to identify collaboration rate among researchers in IUMS medical and paramedical national seminars.Methods: In this survey, scientometric methods were used. Statistical population was all articles that attended IUMS medical and paramedical national seminars during 2003-2007. The number of articles was 1751 and researchers were 3697 ones. Data gathered via two checklists (planning by specialists) which validity was approved by experts of Library and Information field and analyzed in a excel database.Results: Greatest number of titles of articles (522 titles) with 1350 authors and mean number of 2.59 authors per article were observed in 2003. Minimum number of titles of articles (209 titles) with 474 authors and mean number of 2.27 authors per article were observed in 2006. Mean of authors per article was 2.11. "Reza Eshaghi" with 13, "Giti Sadegheyan" and "Hossein Hejazi" with 12 and "Ehsan Habibi" with 11 articles were the most proliferated authors among researchers who attended to mentioned seminar during 2003-07. The mean of collaboration rate among researchers in this study was 0.22.Conclusion: Spirit of cooperation among the groups of authors was low, so, identifying the activist majors and researchers can help others to get familiar with them and utilize their experience through scientific collaboration.Keywords: Congresses; Production; Science; Universities.