نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بهداشت، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (نویسنده‌ی مسؤول) Email: shams@mng.mui.ac.ir

2 کارشناس ارشد، روانشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: مدیریت یکی از مهم‌ترین ارکان حیات، رشد و بالندگی یا مرگ سازمان و از جمله بیمارستان است. قدرت نیز یکی از عمده‌ترین مفاهیمی است که ضمن معطوف ساختن تلاش‌های نظری و بنیادی، در تمامی سطوح مدیریت و منابع انسانی از اهمیت زیادی برخوردار شده است. مدیرانی که منابع قدرت را می‌شناسند و آن را به کار می‌برند، دارای مدیریت اثربخش‌تر و عملکرد بهترهستند. با استفاده از منابع قدرتی که در اختیار مدیر است می‌توان مشارکت کاری کارکنان را افزایش داد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین مشارکت کاری کارکنان و منابع قدرت مدیران ( قدرت پاداش، اجبار، قانونی، تخصص و مرجعیت) در بیمارستان‌های دولتی منتخب شهر اصفهان در سال 88 بوده است.روش بررسی: روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی– همبستگی و کاربردی است. جمعیت مورد مطالعه نمونه‌ای با 140 نفر از کارکنان بیمارستان‌های الزهرا، کاشانی، امین، عیسی بن مریم و نور در سال 1388 بودند که هم افراد و هم بیمارستان‌ها به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. در این پژوهش از دو پرسش‌نامه‌ی اعمال قدرت و مشارکت کاری استفاده گردید و برای بررسی رابطه‌ی بین امتیاز منابع قدرت و نمره‌ی مشارکت کاری کارکنان، همچنین برای بررسی رابطه‌ی بین دو متغیر مذکور با سن و سابقه‌ی خدمت از آزمون‌‌‌‌‌‌های T و همبستگی Pearson استفاده شد.یافته‌ها: طبق نتایج، «قدرت تخصص» با میانگین 89/60 بیشترین تأثیر بر مشارکت کاری کارکنان به عنوان یک عامل کیفی را نشان داد. رتبه‌ی بعدی تأثیر بر مشارکت کاری کارکنان به ترتیب به قدرت قانونی، مرجعیت، اجبار و پاداش اختصاص داشت. مشارکت کاری کارکنان نیز با میانگین 99/62 دارای نمره‌ای بالاتر از حد متوسط بود. اما در فرضیات این تفاوت‌ها از نظر آزمون‌های فرض رابطه‌ی معنی‌داری را نشان نداد.نتیجه‌‌گیری: در این تحقیق تأثیر منابع قدرت بر مشارکت کاری کارکنان به ترتیب مربوط به منابع تخصص، قانون، مرجعیت، اجبار و پاداش به دست آمد. البته علی‌رغم تفاوت چشم‌گیر در نتایج توصیفی تحقیق، مشارکت کاری کارکنان با منابع قدرت مدیران اختلاف معنی‌داری نداشت.واژه‌های کلیدی: بهداشت و تندرستی؛ بیمارستان‌های دولتی؛ قدرت قانونی؛ مدیریت بیمارستان

عنوان مقاله [English]

The Relation between Cooperation of Employees and 5 Sources of Manager's Power in State Hospitals of Isfahan

نویسندگان [English]

  • Asadollah Shams 1
  • Rahelehe Samooei 2
  • Habibehe Porriahi 3

1 Assistant Professor, Health Management, Health Management and Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author) Email: shams@mng.mui.ac.ir

2 MSc, Psychology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

3 BSc, Health Services Management. Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan. Iran.

چکیده [English]

Introduction: Management is one of the most important factors for life, development, growth or death of any organizations including hospitals. The power is of one of the main concepts that by focusing on the fundamental and theoretical efforts considered as an important factor at all levels of management and human resources. Managers who know the sources of power and are using them, have more effective management and better performance. By using manager's power sources, participation of employees can increase. The main objective of this study was to survey the relation between cooperation of employees and managers power sources (reward, obligation, legal, specialty and being reference power) in selected general hospitals of Isfahan city in 2009.Methods: In this descriptive- analytical and practical study 140 employees from four hospitals (Al Zahra, Amin, Kashani, Esabne Maryam, Noor) were studied in 2009. Sample and hospitals were selected randomly. Two questionnaires of power resource and employee's cooperation were used in this study. For analyzing the relation between cooperation score of employees and manageress' power resources score, T-test and Pearson correlation were also used.Result: “Power of specialty” by mean score of 60.89 was the most effective factor on employee's cooperation. Next ranks were respectively legal, being reference, obligation and reward power. Employee's cooperation with a mean score of 62.99 was higher than the average. But in test of hypothesis, these differences did not show any significant.Conclusion: In this study the effect of power sources on employee’s cooperation was related to expertise resources, law, authority, obligation and reward, respectively. Despite dramatic differences in the results of descriptive research, there were no significant differences between employee's cooperation and manager's power sources.Key words: Health; Hospitals, Public; Legal Power; Hospital Administration.