نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 مربی، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران. (نویسنده‌ی مسؤول) Email: shekarchizadeh@mng.mui.ac.ir

3 دانشیار، مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، دانشگاه پیام نور خوراسگان اصفهان، اصفهان، ایران.

5 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از آن‌جا که نیروی انسانی در سازمان‌ها مهم‌ترین عامل اثربخشی و کارآیی هستند، شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد و واکنش کارکنان از جمله تغییرات درون سازمانی در سطوح مدیریت حایز اهمیت می‌باشد. از این‌رو هدف از این پژوهش تعیین تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بوده است.روش بررسی: این تحقیق از نوع پیمایشی بود که با هدف تعیین تأثیر تغییرات سازمانی بر واکنش کارکنان حوزه‌ی ستادی دانشگاه علوم ‌پزشکی اصفهان در سال 1384 انجام گرفت. جامعه‌ی پژوهش 700 نفر بودند که 100 نفر آن‌ها از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی واکنش‌های کارکنان نسبت به تغییر و پرسش‌نامه‌ی پذیرش تغییر شغل بود، که روایی صوری و محتوایی آن با نظر کارشناسان و پایایی آن از طریق محاسبه‌ی Cronbach’s alpha (ضریب alpha برای پرسش‌نامه‌ی تعیین واکنش برابر 76/0 و برای پرسش‌نامه‌ی پذیرش تغییر شغل برابر 84/0) تعیین گردید و داده‌های حاصل از آن‌ها با استفاده از آزمون‌های توصیفی و استنباطی (آزمونKendal ) و نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که 44% افراد در گروه سنی 39-30 سال بودند و توزیع فراوانی زن و مرد یکسان بود. 55% افراد مورد مطالعه کارشناس و 45% کارمند بودند. همچنین میانگین سابقه‌‌ی کاری افراد 6/12 سال بود و 54% کارکنان استخدام رسمی بودند. امتیازات کسب‌ شده از پرسش‌نامه‌ی پذیرش تغییر شغل بین 25-5 و میانگین پذیرش تغییر شغل در کارکنان 42/14 به دست آمد. همچنین امتیازات حاصل از پرسش‌نامه‌ی واکنش کارکنان بین 24-6 و میانگین واکنش‌های انکار 12/14، مقاومت 32/16، اکتشاف 9/13 و تعهد 15/12 بود. بین متغیرهای سن، جنس، پست ‌سازمانی، سابقه‌ی کار و نوع استخدام با میزان پذیرش تغییر شغل و واکنش‌های انکار، مقاومت، اکتشاف و تعهد رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت. بین سن و تعهد و همچنین نوع استخدام و پذیرش تغییر شغل رابطه‌ی مستقیم وجود داشت.نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تحقیق حاکی از وجود یک نوع بی‌تفاوتی در بین کارکنان نسبت به تغییرات سازمانی می‌باشد که ممکن ‌است ناشی از فرهنگ سازمانی، عدم اطلاع ‌رسانی کافی، عدم مشارکت کارکنان در جریان تغییر و عدم ارایه‌ی آموزش‌های مناسب و ... باشد. همچنین افرادی که از امنیت شغلی برخوردار هستند (استخدام رسمی)، واکنش تعهد بیشتری نسبت به سایر کارکنان نشان می‌دهند. واژه‌های کلیدی: تحول سازمانی؛ مدیران؛ کارکنان؛ دانشگاه‌‌‌ها.

عنوان مقاله [English]

Effects of Organizational Changes on the Stuff Reaction of Isfahan University of Medical sciences

نویسندگان [English]

  • Jahangir karimian 1
  • Parivash Shekarchizadeh Isfahani 2
  • Mohammad Hosein Yarmohammadian 3
  • Bahareh Gholami 4
  • Mona Dastgheyb 5
  • Maryam Farivar Afshar 5

1 Assistant Professor, Management & Planning Physical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Lecturer, Physical Education, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. (Corresponding Author). Email: shekarchizadeh@mng.mui.ac.ir

3 Associate Professor, Educational Planning, Medical Educational Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

4 MSc, Educational Management, Khorasgan Payamenor University, Isfahan, Iran

5 BSc, Health Service Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Since human resources in organizations are the most important factors of effectiveness and efficiency, identification of the factors affecting the performance and response of personnel, including intraorganizational changes in management levels is very important. Therefore the goal of this research was to determine the effects of organizational changes on employee's reaction of head quarter of Isfahan University of Medical sciences.Methods: In this survey study, 100 out of 700 studied people were selected by random stratified sampling method based on Morgan Table. Data collected using questionnaire of employees reactions against changes and questionnaire of acceptation to change job which validity(face and content) and reliability was approved by experts and measuring of Cronbach’s coefficient alpha(0.76 for reactions against changes and 0.84 for job change).Obtained data analyzed using SPSS software and descriptive and inferential tests (test Kendal).Results: 70% of studied population were in 30-39 years age group and had equal men and women distribution. Mean of work experiences was 12.6 years and 54% of them were formal employee. The scores obtained from job change questionnaire were between 5-25 and mean score of job change acceptation was 14.42.The scores obtained from reactions against changes questionnaire was between 24-6 and mean of denying, resistance, exploration and commitment  reactions were 14.12,16.32, 13.9 and 12.15.There was no significant relationship between age, sex, organizational position, work experiences and employment type with job change and reactions of deny, acceptance, resistance, exploration and commitment. There was positive correlation between age, commitment, type of employment and acceptance of job change.Conclusion: Results of research indicate there is a kind of indifference among employees towards the organizational change which may be due to organizational culture, lack of adequate information, lack of involvement in the process of change and lack of proper training. Also, people who have job security (formal engagement) showed more commitment reaction than the other staff.Key words: Organizational Change; Managers; Personnel; Universities.